Obrázky pre meditáciu

Jak mám meditovat?

Bílá magie: Cesta k sobě samému.

Ať už mluvíme o koncentračních cvičeních, nebo Bensonově metodě, józe, Tai Chi či zenové meditaci - ve všech tyto metody představují mentální cvičení, které v sobě zahrnuje tento proces: "Meditující člověk sleduje své duševní stavy a procesy. Vědomě při tom procvičuje přetváření vlastního vědomí."

Meditace uklidňuje tělo a mysl a pomáhá nám v tom, abychom sami k sobě dokázali zaujmout shovívavější postoj. Ale jak můžeme tohoto stavu dosáhnout? Jako účinný prostředek zvládání stresu se osvědčila koncentrace na vlastní dýchání:

„Prostřednictvím vědomého dýchání můžeme lépe vnímat naše vnitřní potřeby, prostřednictvím něj se dokážeme ztišit a uklidnit.“

Čo je to meditácia

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Fyzické reakce na stres, jako bušení srdce, lze tímto způsobem výrazně ovlivnit, důsledkem čehož jsou pocity vnímány a přežívány jako méně dramatické a znepokojující. To je důvod, proč jsme po meditaci nejen fyzicky uvolnění, ale cítíme se také mentálně a citově klidní a vyrovnaní. Tento účinek meditace nepředstavuje žádný nepochopitelný zázrak. Stavy „uvolněný“ a „úzkostlivý“ se vzájemně vylučují, nemohou existovat současně. Úplná koncentrace na náš vlastní dech nás osvobozuje od neustálého plánování a bolestného uvěznění v nekonečných myšlenkách, pomáhá nám udržet si od nich zdravý odstup a je proto velmi efektivní.

Toto přerušení toku myšlenek, ke kterému dochází během koncentrace a introspekce, nám dává více možností. Kromě krátkodobého snížení napětí získáme možnost pozorovat vlastní situaci z jiného úhlu pohledu, popřípadě ji přehodnotit. To, zda pociťujeme stres, závisí především na našem hodnocení. Ke chronickému, zdraví škodlivému stresu, nekontrolovatelné stresové reakci dochází pouze tehdy, když jsme uvízli v situaci, kterou vnímáme jako nepřípustnou a nesnesitelnou, a z níž se nedokážeme osvobodit za pomoci běžných reakcí. Pokud se zastavíme a dokážeme situaci pozorovat s jistým odstupem, máme možnost to, co způsobuje náš stres, přehodnotit a vnímat jako „výzvu“, a tak to změnit na problém, který se dá řešit. Například, můžeme rozchod nebo rozvod vnímat jako katastrofu nebo jako příležitost dát věcem v našem životě nový směr, výpověď nám může poskytnout příležitost, abychom znovu zvážili, jaký typ práce bychom chtěli skutečně dělat. Mohou se také objevit nové způsoby léčení chronického onemocnění.

Základní meditační praxe spočívá v tom vlastní myšlenky „pozorovat a nechat proudit bez hodnocení“. Může to znít banálně, ale zatímco zvenčí pozorujeme a zkoumáme své vlastní myšlenky a sledujeme sebe samé, získáváme tak nové důležité poznatky. Už tato schopnost sledovat myšlenky s odstupem pomáhá zrušit naši identifikaci, ztotožnění se s našimi vlastními myšlenkami.

A to znamená možnost, že teoreticky bychom měli být schopni myslet i na něco jiného. Přesně proto se při meditování mohou objevit různé pocity jako svědění chodidel, pálení v nohách, v takovém případě měli bychom měli zůstat klidní – měli bychom pocity a myšlenky vnímat a nechat je volně proudit. Ten, kdo to dokáže, už položil základní kámen pro mechanismus úniku z nekonečného kolotoče, ve kterém se odehrávají naše uspěchané životy.

Měření mozkových vln elektroencefalografem (EEG) azkoumání našeho mozku pomocí magnetické rezonance (MRI), ukazuje, že v našem mozku probíhá neustálá aktivita. Při meditování je mozek sice také velmi aktivní, ale model této aktivity a náš duševní stav jsou podstatně odlišné. Místo toho, abychom se myšlenkami zabývali, následovali je a vytvářeli další myšlenky, pozorujeme je klidně - a sledujeme jak se uklidňují.

"Cvičením se učíme dívat na věci z jiné perspektivy, přestáváme se identifikovat se všemi našimi pocity a myšlenkami. Tento odstup v nás také vytváří rostoucí důvěru, že je možné v nás znovu rozpustit i ty největší vnitřní dramata. Pokud se nám to podaří, zamezíme tím vstupu nevhodných myšlenek do naší mysli."

Meditováním nebude posílena jen naše důvěra, že můžeme kontrolovat naši mysl. Prostřednictvím soustředěné introspekce, se staneme také citlivější a vnímavější ke všemu, co prožíváme. Překrásně zbarvené podzimní listí, jasnou modrou oblohu – si v koloběhu každodenního života všimne jen málokdo.

Obrázky pro vaši meditaci

Člověk se může více soustředit a zlepšit svou vlastní meditační praxi i pomocí správné hudby nebo obrázků. Vyzkoušejte meditovat s některým z následujících obrázků. První obrázek je zaměřen na několik vlastností, které nám pomáhají v tom, abychom se stali soustředěnějšími a byli jsme v harmonii se svým hlubším/vyšším Já. Meditujte o každém slově na tomto obrázku...

Meditačný obrázok

Obrazek © sstresnakova / whitemagichelp

Stacks Image 903270

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Co je to meditace? Jak mám meditovat?

Meditace není věcí víry!!!

Různorodé vlivy této relaxační metody jsou vědecky podloženy

Meditace, neboli koncentrovaná introspekce, prožívá v posledních letech skutečný výzkumný boom: tři čtvrtiny všech studií byly zveřejněny v posledních pěti letech. Základem těchto výzkumů je jeden opravdu nový poznatek, že náš mozek má i v dospělosti schopnost učit se. Podle toho, jak jej používáme, se přestavuje v souladu s našimi aktivitami. Nejznámější příklad přináší jedna studie, která zkoumala mozky londýnských taxikářů. Studie prokázala, že jejich areály mozku pro „prostorovou paměť“ byly výrazně větší než u jiných osob.

Získání takových poznatků exaktním „procesem snímání" bylo možné až před několika desetiletími. Obrázky struktury mozku s vysokým rozlišením se dělají například magnetickou rezonancí. Ale nejen to. Jelikož aktivní nervové buňky mají vyšší spotřebu kyslíku a energie která část mozku momentálně pracuje.Nedávno výzkumníci tímto způsobem porovnávali, zda je nějaký rozdíl v práci mozku meditujícího a nemeditujícího člověka – a našli reálné výsledky, které dokládají mnohé tvrzené vlivy osobního rozvoje.

Meditace zvyšuje čilost, jasnost a pozornost: v jedné studii byly zkoumané osoby požádány, aby reagovaly z množství podráždění, které jim byly předváděny rychle po sobě, jen na ty „správné". Meditací trénovaní respondenti si již po třech měsících tréninku vedli díky meditaci lépe než netrénovaní, mezi jiným se ukázalo, že jejich mozek reagoval na „bezvýznamná“ podráždění méně.

Další studie naznačuje, že člověk dokáže již po krátké době meditování lépe snášet stres a jeho imunitní systém se posiluje. V rámci ní reagovali respondenti již po šestitýdenním tréninku „meditace soucitu“ méně nervózně, když byli úmyslně ponecháni pod tlakem – byli požádáni, aby před publikem přednesli řeč. Výsledky krevních testů také potvrdily lepší stav jejich imunitního systému.

Dále vědci našli v části mozku zvané orbitofrontální kortex, obecně více šedých buněk u meditujících respondentů než u ostatních. Tato oblast podle vědců odpovídá mezi jiným za to, jak hodnotíme situace a jak emotivně na ně reagujeme. Jedna další studie ozřejmila, že hustota nervových buněk v této části mozku je o to vyšší, o co déle se člověk věnuje meditaci.

Meditování zlepšuje mezilidské soužití. Respondenti, kteří meditovali denně jen několik minut za „nejlaskavější dobro“, se pak chovali přátelštěji k neznámým lidem a reagovali méně podezřívavě než ostatní, kteří se zúčastnili neutrálního imaginačního cvičení trvajícího stejný čas.

Neurovědec Ulrich Ott shrnuje ve své knize Meditace pro skeptiky výsledky výzkumů v této oblasti. Všechny dosud uvedené studie, ve kterých byli meditující srovnáváni s needitujícími respondenty, prokazují vyšší hustotu šedé hmoty nebo zvětšení částí mozku zodpovědných za následující pocity, myšlení nebo jednání:

- percepce těla a řízení pohybů,
- ovládání pocitů a usmíření se s nepříjemnými zkušenostmi,
- emocionální zhodnocení situací areakcí,
- pocity přítomnosti, radosti a jednoty,
- soustřeďování a udržování pozornosti,
- regulace dýchání a krevního oběhu..

Která onemocnění meditace léčí, existují jisté empirické výsledky?

Výsledky výzkumů potvrzují účinek meditace především při stavech bolesti, depresích a stavech strachu. Zakrátko bude meditace úspěšně podporovat i léčení v oblastech: poruchy jídla a zvládání syndromu deficitu pozornosti (ADHS). Nejvíce studií se zabývá účinky na stres. Zde se v současnosti nejvíce uplatňuje program „zvládnutí stresu prostřednictvím pozornosti" (MBRS). Studie publikovaná koncem roku 2009 poukazuje i na dobrou účinnost – již po osmi týdnech tréninku prokazovali respondenti výrazně méně symptomů stresu. .

Kde je nejlepší jít, když chci meditovat bez propojení na náboženství?

Třeba se poohlédnout, kde je ve vašem okolí skupina, která má podobný zájem o tuto metodu a zároveň nemá dogmatické názory. Velmi silně bývají pro tuto metodu zaměřeny skupiny praktikující Zen; praktikují meditaci bez náboženského obsahu za účelem sebeočišťování. Ale ani tady nejsou všechny skupiny stejné. Nejlepší je vyzkoušet nabídky přímo na místě. Podívejte se nejprve dobře na lidi, kteří tam chodí a zjistěte, komu byste mohli věřit v procesu vašeho osobního rozvoje. Radil bych vám, abyste své rozhodnutí učinili v první řadě podle lidí ve skupině a pocitu, jaký z nich máte a až potom v závislosti na používané metodě. Například, i ve skupinách transcendentální meditace nebo Sahaje jógy se najdou dobří lidé, kteří mají pramálo společné s hnutími, které já vnímám dost kriticky. V buddhismu, křesťanství ale i v józe, se vyskytují samozvaní guruové a šarlatáni, ale rovněž centra s lidmi, která jsou upřímná, srdečná a která lidi nechtějí vést misionářský a v rámci nějaké pevné doktríny.

Meditace

Šest pokladů. Meditační texty.

V našem nitru leží ukryto šest výjimečných schopností, které nám pomáhají pochopit duchovní cestu a překonávat vnitřní a vnější bariéry a překážky.

Pomocí meditace a dodržování etických principů dokážeme očistit našeho ducha, vědomí, intelekt a ego, dokážeme překonat falešné připoutanosti a špatné vlastnosti a dokážeme také přeměnit energie destruktivní na energie pozitivní.

Tyto poklady jsou následující: Shama, Dama, Shraddha, Titiksha, Uparati, Samadhana.

Shama je vnitřní klid a mírnost. Těchto dosáhneš tehdy, když stáhneš ducha a smysly ze shonu vnějšího světa a soustředíš se na vnitřní Já.

Dama znamená sebekontrolu. V rámci ní rozumem (Buddhi) krotíš smysly, myšlenky a pocity, takže necválají sem a tam jako splašené koně; dokážeš se vyvarovat neuvážených činů a ušetřit svůj život od následných problémů a utrpení.

Meditácia

Foto © miljko http://www.istockphoto.com I pmalenky

Shradda důvěra. Důvěra je něco velmi podstatného nejen v duchovním, ale i v každém světském vztahu. Kde se ztratí důvěra, roste pochybnost a pozvolna zničí lásku. Komu můžeš důvěřovat? Především samému sobě. Mnoho lidí však svou důvěru v sebe sama ztratilo.

Důvěru ve svou cestu a svůj úkol máš z toho důvodu, aby tě od nich nemohl nikdo a nic odvést nebo úplně odradit. Cesta k celistvosti vyžaduje bezpodmínečnou důvěru.

Když ses jednou pro nějakou cestu rozhodl, nedej se odradit obtížemi. Zůstaň o dosažení toho, co sis předsevzal, co nejhlouběji přesvědčen a mluv si s vnitřní jistotou: „Dokážu to". Neříkej si: „Zkusím to". Tím se jen ochromuješ. Postav se k šanci odvážně, protože ti ji nabídl osud a nech výsledek svého snažení v rukou božích.

A za další, daruj svému mistrovi a Bohu absolutní důvěru. Když neustále pochybuješ, nemůžeš spatřit pravdu, i kdyby stála přímo před tvýma očima.

Uparati znamená, být nad věcí, nebýt na ničem závislý a ničeho se nebát. Když přistupuješ ke všemu, co tě potká pozitivním způsobem, nic ti nemůže způsobit skutečnou škodu, protože si dokážeš odnést hodnotné ponaučení iz nejnešťastnějších událostí. Obavy a problémy vznikají jen tehdy, když se člověk bojí, že něco ztratí. Bohatý člověk, který se obklopí strážci, zdmi a zámky, je ve skutečnosti vězněm svého majetku.

Titiksha je vyrovnanost a duševní síla. Každý ví, že v životě se znovu a znovu setkáváme s překážkami a potížemi. Bylo někdy Bytí naprosto bez problémů? Neztrácej nervy ani když situace vypadá beznadějně. Mysli na to, že nic netrvá věčně. Neměnné a věčné je jen Já. Všechno ostatní je nestálé a proměnlivé, protože čas jde nezadržitelně vpřed. Tělo se mění každou vteřinou; stejně se neustále mění myšlenky, pocity a situace. Nikdy nezoufej, i kdyby se ti mělo někdy vodit špatně. Modli se k Bohu, aby ti dal Titikshu, vnitřní sílu, statečnost a vytrvalost.

Samadhana, poslední ze šesti pokladů, označuje vnitřní koncentraci a orientaci na cíl. Nikdy neztrat cíl z očí. Když se objeví problémy a překážky, klidně se usaď, zavři oči a popřemýšlej o situaci. Když ti hrozí, že tě přemůže nával zlosti a vášní, nejednaj hned. Drž si odstup a jen pozoruj své pocity.

Mahaprabhuji řekl: „Když jsou vlny vysoké, neměl by se člověk potápět v moři za perlami." Počkej tedy, dokud se tvé vnitřní vlny částečně nevyhladí.

Samadhana znamená i zcela nezávislé stažení se do sebe a pozorování se. Když uklidníš vnitřní vlnění, můžeš se ponořit hluboko do svého Já. Jen tam můžeš zažít pravdu a realitu a pochopit význam všech obtíží a utrpení. Tím, že stáhneš ducha dovnitř od vnějších věcí, dokážeš se spojit s vyšším Vědomím v sobě, které umí odpovědi na všechny tvé otázky.

Meditace .MP3

První meditace


Meditace pro začátečníky i pokročilé .mp3 je dlouhá 17 minut a je vhodná zejména pro první meditace.

Na začátku je meditativní kytara s úvodem, který vysvětluje, co je to meditace. Potom následuje druhá část s dalším kytarovým doprovodem s afirmacemi.

Afirmace jsou myšlenkové vzorce, jejichž prostřednictvím vytváříme naše každodenní pozitivní prožitky a upevňujeme nové pozitivní myšlenkové vzorce.

Pak následuje hluboká relaxace s koláží různých zvuků přírody... Užijte si to! A krásné meditace.

„Život člověka je to, co z něj udělají jeho myšlenky.“

Hudba a slova jsou sice zvuky, ale prostřednictvím nich lze vytvořit i ticho, klid a pohodu. Naučit se meditovat je velmi snadné. Nechte se jen vést.

V této meditaci je obsaženo 30 let našich zkušeností s meditacemi, hypnózou a transem!

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají bez toho, abychom si to všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivní než negativní. Můžete dosáhnout vše, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

Potřebujte pomoc nebo máte nějaký problém? Tady nás můžete kontaktovat!

Úplně vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme Vám semináře stres-managementu a meditací šité Vám přímo na míru! Kontakt.

Informace o meditaci

Cokoli hledáš, nakonec stejně hledáš jen sebe samého.

Jen ten kdo nalezl sám sebe, už nebude nikdy sám.

Tak jako rolník přivádí vodu na svá pole, tak jako truhlář dává tvar svému dřevu, tak moudrý člověk formuje svého ducha.

Nejsi jenom tímto tělem, myšlenkami a pocity. Jsi duše. Jen pokud najdeš Ducha, sebe samého a Boha, najdeš i vyrovnanost, nekonečno a nekonečnou radost.

Ticho a pokoj vždy zkrotí veškerý neklid. Proto nespouští světec, jenž cestuje celé dny, své zavazadlo z očí. I když jsou na cestě pěkné věci k vidění, on zůstává klidný.

Tao Te Ching 26

Přeloženo ze: Meditation Yoga Forschung

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!
Logo Meditačné obrázky

Meditačné obrázky

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre!

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

TU: Meditácia, Meditačné semináre.

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre! Kontakt.

Všetko o meditácii.

TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3
na iTunes...

Cítite sa frustrovane, bez motivácie, bez energie a neviete prečo? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorým sa poddávame bez toho, aby sme si to všimli. Tieto vzorce správania a stereotypy vieme zmeniť a ovplyvniť tak, aby ste vedome ovplyvňovali svoj život viac pozitívne ako negatívne. Môžete dosiahnuť všetko, pokiaľ do toho vložíte svojho ducha a svoje srdce. A my vám s tým pomôžeme!

TU si u nás môžete objednať konzultáciu.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.