Tipy & Triky & Návod

Jóga a meditace

a vliv na organizmus člověka

Autor: Pavol Malenký, Bratislava, Slovenská republika, 1998

Anotace: Počet stran: 68, počet příloh: 8, počet literárních prameů: 36, klíčová slova: joga, meditační joga, čakry, nádí, Kundalini, stres, kyselina mléčná (laktát), močovina v krvi, meditace.

Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat vliv meditace a jógy na organizmus člověka a na jeho schopnost zvládat stresové situace. Tato práce je pokusem o praktické využití metody, která i díky svým jednoduchým postupům a nulovým finančním nárokům nabízí široké možnosti jak ovlivnit tělesnou a duševní rovnováhu člověka. Při použití této metody prokazatelně dochází ke změně množství specifických látek v krvi, což bylo potvrzeno u testovaných jedinců po sedmi týdnech praktikování jógy a meditace, ve srovnání s hodnotami, které byly v krvi jedinců naměřeny hned na začátku praktikování meditací a jógy.

Práce sestává ze dvou částí:

Úvod a teoretická část jsou obohaceny příběhy z oblasti zen-buddhismu, aikida apod., které dělají text práce poutavějším. Teoretická část nabízí krátký přehled základních pojmů jógy, především opisuje čakry a energetické kanály. V této časti je prezentována charakteristika negativních vlivů na jednotlivé čakry z pohledu meditační jógy, způsoby jejich léčení, přehled různých nemocí a způsoby jejich léčby prostřednictvím meditací, výsledky lékařských výzkumů zaměřených na meditační jógu a její vliv na organizmus člověka.

Experiment

V této práci jsem se pokusil prozkoumat vliv meditační jógy na tyto látky přítomné v krvi: kyselina mléčná (laktát), cholesterol, glukóza, kreatinin, vápnik (Ca) a hořčík (Mg).

Na zjištění množství kys. mléčné (laktátu) v krvi bylo odebráno na začátku a po sedmi týdnech dvakrát po 2 ml krve. Krev byla převezena do státního ústavu kontroly léčiv na Květné ulici v Bratislavě, kde byl proveden rozbor. Vzorek plazmy se připravil v chemické laboratoři následovně: 2 ml krve se smísí s dvěma kapkami fluoriduEDTA (asi 80 l) a centrifuguje se asi 5 minut při otáčkách 3000 rpm za dvě hodiny. Dalším krokem bylo použití setu firmy Boehringer Mannheim (MPR 1 Lactate Cat. No. 149993 195 ml) a následná spektrofotometrická analýza.

Podle množství vyprodukovaného laktátu se vzhledem ke stávajícímu množství kys. pyrohroznové dá usuzovat intenzita anaerobních procesů, a tím pádem produkce energie tímto způsobem (Trojan, 1993). Kys. mléčná se velmi dobře oxiduje v srdečním svalu, takže zvýšená hladina laktátu nemusí ukazovat právě jen na fyzickou zátěž, ale i na patologické změny srdce, jako je například infarkt myokardu. Lidský organismus získává energii štěpením glukózy a jiných metabolitů Krebsova cyklu až na CO2 a H2O (Karkas, 1992). Glukóza se štěpí na kys. pyrohroznovou, která je za anaerobních podmínek přeměněna na laktát. Vzniká reakce: LDH (laktátdehydrogenáza), vyskytující se v cytoplazmě a mitochondriích buněk jater a ledvin.

Analogicky probíhá reakce:

GPT (glutamátpyruváttransferáza), přičemž alanin je využit na další syntézu bílkovin, případně nukleových kyselin, nebo na energii štěpením a-oxoglutarátem buď na syntézu mastných kyselin, aminokyselin, bílkovin, případně na syntézu ketolátek.

Uvedená LDH (Karkas, 1992) se vyskytuje v živočiších nejméně v 5 formách. Pro pokračování glykolýzy je velmi důležitá regenerace NAD. Tvorba kys. mléčné (laktátu) je pro organismus velmi výhodná, neboť produkt lze zpět přenést na kys. pyrohroznovou a tak začít glukoneogenezi. Tento proces probíhá v játrech. Kys. pyrohroznová a kys. mléčná mohou snadno procházet buněčnou membránou, a tak se nemusí hromadit v té části organismu, kde vznikají, čili jsou odplavovány ze svalstva do jater. Při rostoucí fyzické zátěži je potřebný větší přísun energie do jednotlivých svalů. Dochází ke zvýšenému štěpení glukózy na a-oxoglutarát. Jako meziprodukt zde vzniká laktát. Z fyziologického hlediska, zvýšená hladina laktátu ve svalstvu vyvolává po určitém čase svalovou horečku, čili zvýšená hladina laktátu v krvi je pro organismus škodlivá.

Pro zjišťování množství cholesterolu, glukózy, močoviny, kreatininu, Ca a Mg v krvi bylo vybraným jedincům odebírány na začátku a na konci pokusu 5 ml krve, která byla převezena do biochemické laboratoře Dérerovej nemocnice s poliklinikou na Kramároch v Bratislavě. Rozbor této krve byl proveden podle standardních norem.

Již na vstupu, hladina cholesterolu u zjišťovaných osob byla nízká, pod fyziologickým rozpětím. Po 6 týdnech meditace hladina cholesterolu nepatrně klesla. Glukóza tvoří nejpodstatnější složku ze sacharidů nacházejících se v krvi. Slouží jako snadno transportovatelná a zužitkovatelná forma energetického substrátu. Ke sledování (Gvozdík, 1995) intenzity zatížení a průběhu zotavování jsou významnými ukazateli látky keratin, kreatinin a urea (močovina). Nadbytek močoviny vyvolává bolesti hlavy, apatii, svalovou slabost a únavu, snižuje toleranci glukózy a její využití erytrocyty. Hladina kreatininu (Hulín, 1996) je ukazatelem intenzity svalové činnosti, příp. patologických změn (infarktu myokardu). Většinu nebílkovinného dusíku tvoří močovina, kyselina močová, kreatinin, kreatin a nepatrné množství jiných látek (Trojan, 1993). Ca je nezbytný pro stavbu kostí, zubů, chrupavek, pojivové tkáně (Dzúrik, 1997). Jeho nedostatek způsobuje tetanické křeče, příp. až odvápnění kostí (osteoporózu). Nadměrný příjem Ca může způsobit jeho ukládání ve skeletu a vytváření patologických novotvarů, také kornatění cév. Mg (Dzúrik, 1997) je nezbytný pro výstavbu podpůrných tkání. Nedostatek Mg a nadbytek Ca může zapříčinit zvýšení iritovatelnosti (dráždivosti). Nadbytek Mg může způsobit anestezii.

Pro můj výzkum jsem našel 10 studentů – dobrovolníků (8 mužů, 2 ženy, všichni aktivní sportovci.) Nikdo z nich do té doby nepraktikoval jógu, nebo nějakou formu meditace, bio-feed-backu či jiné metody působící na psychiku člověka. Všichni pocházeli z podobných sociálně-ekonomických poměrů a bylo jim mezi 22 a 25 lety (průměrný věk činil 23 let.) 6 x týdně, vždy večer, skupina společně meditovala 20 až 30 minut. Pokud se někdo nemohl zúčastnit společné meditace, meditoval sám, podle instrukcí. V tomto čase neměnil žádný ze studentů svůj životní styl nebo stravovací návyky, jelikož by tyto mohly ovlivnit výsledky testu. Experiment proběhl od začátku do konce letního semestru v pátém studijním ročníku. To mělo za následek, že stresové zatížení ve škole spíše rostlo (studenti v pátém ročníku museli pracovat na svých diplomových pracích, rovněž bylo potřeba úspěšně absolvovat zkoušky na konci semestru.) Stres měl negativní vliv na výsledky testu. Jelikož tréninkové zatížení a také způsob a formy tréninku měly rovněž vliv na výsledky pokusu, studenti tyto faktory během těchto 7 týdnů neměnili, na čemž jsme se předem domluvili.

Vzorky krve na analýzu byly odebrány brzo ráno, ihned po probuzení, nalačno. Zdravotní sestra odebírala krev přímo na internátě, na pokojích studentů. Odběry krve pro každý test byly provedeny dvakrát: tři dny po započetí praxe meditační jógy a po sedmi týdnech meditací. Vzorky krve nemohly být bohužel odebrány před započetím meditací, jelikož studenti chtěli meditaci nejdřív vyzkoušet a poté se rozhodnout zda jsou ochotni účastnit se 7 týdenního pokusu. Dvěma lidem nebylo možné provést testy na hladinu cholesterolu, glukózy, kreatinínu, vápníku a hořčíku, jelikož nebyli přítomni. Stejně tak další dva studenti nebyli testováni na hladinu laktátu (kyseliny mléčné) v krvi kvůli technickým problémům (jeden student kolaboval u odběru, druhému se znehodnotil vzorek krve při skladování.) Analýza vzorků krve pro stanovení hladiny laktátu byla provedena ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv se sídlem v Bratislavě. Vzorky krve odebrané pro stanovení hladiny cholesterolu, glukózy, močoviny, kreatinínu, vápníku a hořčíku byly analyzovány v biochemické laboratoři Dérerové nemocnice na Kramárech v Bratislavě. Analýza byla provedena v souladu s platnými normami a předpisy. Technicky nebylo možné otestovat víc než 10 lidí (vysoká finanční náročnost testů.)

Předpokládal jsem, že meditační jóga působí hned v několika oblastech a proto by se výsledky mohly dostavit již po sedmi týdnech. Samozřejmě zde existuje jistý problém pro vědecký popis: dobré výsledky, již je možno pomocí jógy a meditace dosáhnout, je možné dosáhnout jen prostřednictvím skutečného zájmu a zaměření. To byl také důvod, proč chtěla skupina nejdřív meditaci vyzkoušet a až po několika dnech začal můj experiment s těmi, které meditace skutečně oslovila. Pro dobré výsledky bylo nesmírně důležité, aby všichni ve skupině pochopili, že meditace není důležitá jen pro mou diplomovou práci, ale pro ně samotné.

Výsledky pokusu a diskuze

V průběhu experimentu byly naměřeny u testovaných osob tyto hodnoty:

1 Graf 1: Koncentrácia kyseliny mliečnej v krvi pred začiatkom praktizovania meditačnej jogy a po siedmych týždňoch meditácií
2 Graf 2: Priemerná hodnota laktátu v krvi testovanej skupiny
3 Graf 3: Priemerná hodnota močoviny v krvi testovanej skupiny

Předpokládal jsem, že množství laktátu měřeného ráno za stejných podmínek dokazuje lepší fungování, stav a detoxikační funkci jater a ledvin. Průměrná hodnota laktátu klesla z 14,339 na 9,145 mg/mol. Na hladině významnosti p=0,01 je daný pokles statisticky významný. To znamená, že na 99% nešlo o náhodu (při testování průměrů jsem použil párový T-test pro střední hodnotu – tento test je součástí programu Excel od firmy Microsoft.)

Z množství vyprodukované kyseliny mléčné je možné určit intenzitu anaerobních procesů a množství vyprodukované energie. Kyselina mléčná lehce oxiduje v srdečním svalu, takže její zvýšená hladina nemusí poukazovat pouze na fyzickou zátěž, ale rovněž na možné patologické změny v srdci. Z fyziologického hlediska vyvolává zvýšená hladina kyseliny mléčné ve svalstvu po určitém čase svalovou horečku, takže zvýšená hladina kyseliny mléčné v krvi je pro organismus škodlivá. Glukóza tvoří nejpodstatnější složku ze sacharidů nacházejících se v krvi. Slouží jako lehce transportovatelná a zužitkovatelná forma energetického substrátu. Kreatin, kreatinin a močovina jsou významnými ukazateli intenzity zatížení organizmu a průběhů regenerace. Zvýšená hladina močoviny způsobuje bolesti hlavy, apatii, svalovou slabost a únavu. Množství kreatininu je ukazatelem intenzity svalové práce. Vápník (Ca) je prvek nezbytný pro stavbu kostí, zubů nebo chrupavek. Jeho nedostatek způsobuje svalové křeče a osteoporózu. Nadměrný příjem vápníku může způsobit jeho ukládání ve skeletu a vytváření patologických novotvarů. Nedostatek hořčíku (Mg) a nadbytek vápníku zapříčiňuje zvýšenou dráždivost. Nadbytek hořčíku může způsobit anestezii.

Proč dochází k poklesu hladiny kyseliny mléčné v krvi po zahájení praktikování meditační jógy? Podle Pitts dochází při stresu k nepřiměřenému zvýšení koncentrace kyseliny mléčné v krvi (vysoká koncentrace kyseliny mléčné může být příčinou projevů úzkosti).

Průměrná hodnota hladiny močoviny v krvi klesla (z 5,400 na, 5,049 mmol / l), tento pokles však nebyl statisticky významný (použitý párový T-test). Množství vápníku v krvi u respondentů, kteří před zahájením praktikování meditační jógy vykazovaly vysokou hladinu vápníku, se upravilo na normální hodnoty. U jedné respondentky byla na začátku pokusu zjištěna vysoká hladina cholesterolu. Po praktikování meditační jógy došlo k jejímu poklesu, ale hladina cholesterolu přesto neupravila do normálu. Nízká hladina cholesterolu u ostatních respondentů zůstala nadále na nízké úrovni.

Jelikož u zkoumaných osob došlo k významným a prokazatelně pozitivním změnám koncentrace kyseliny mléčné, cholesterolu, glukózy, kreatininu, močoviny a minerálních látek v krvi, můžeme vyvodit závěr, že meditace má pozitivní vliv na činnost orgánů, detoxikační a syntetickou funkci jater a ledvin. Kromě toho, že díky meditaci se organizmus dokáže lépe vyrovnat s únavou, meditace rovněž pozitivně ovlivňuje regeneraci organismu, ozdravné a očistné procesy. Z výsledků testů se dá usuzovat celkový pozitivní vliv meditační jógy na fyzický a psychický stav člověka. Výzkum by bylo potřeba zopakovat s větším počtem respondentů, častějšími měřením a pozorování by mělo probíhat delší dobu.

Doufám, že tato měření budou jakýmsi impulzem k dalšímu sledování této problematiky. Na základě těchto výsledků si myslím, že meditace by si mohla najít své nezastupitelné místo ve fázi regenerace a v psychické přípravě sportovců.

Po prezentaci byla tato diplomová práce vysoce kladně hodnocena zkušební komisí a zkušebnou komisí a dostala nejlepší známku. Jelikož většina členů komise vyjádřila své přání vyzkoušet meditační jógu, obhajoba diplomové práce byla ukončena meditací.

Pavol Malenký, červen 1998

Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Meditační výzkum

Meditační jóga - Výzkum

Cítíte se frustrovaně, bez motivace, bez energie a nevíte proč? Takové pocity často pramení z určitého vzorce chování, trendů nebo určitého stereotypu, kterým se poddávají bez toho, abychom si to všimli. Tyto vzorce chování a stereotypy umíme změnit a ovlivnit tak, abyste vědomě ovlivňovali svůj život více pozitivně než negativně. Můžete dosáhnout všeho, pokud do toho vložíte svého ducha a své srdce. A my vám s tím pomůžeme!

Potřebujte pomoc nebo máte nějaký problém? Tady nás můžete kontaktovat!

Úplně vystresovaný? Manažer? Vrcholový sportovec? Nabízíme Vám semináře stres-managementu a meditací šité Vám přímo na míru! Kontakt.

Informace o meditaci

Cokoli hledáš, nakonec stejně hledáš jen sebe samého.

Jen ten kdo nalezl sám sebe, už nebude nikdy sám.

Tak jako rolník přivádí vodu na svá pole, tak jako truhlář dává tvar svému dřevu, tak moudrý člověk formuje svého ducha.

Nejsi jenom tímto tělem, myšlenkami a pocity. Jsi duše. Jen pokud najdeš Ducha, sebe samého a Boha, najdeš i vyrovnanost, nekonečno a nekonečnou radost.

Ticho a pokoj vždy zkrotí veškerý neklid. Proto nespouští světec, jenž cestuje celé dny, své zavazadlo z očí. I když jsou na cestě pěkné věci k vidění, on zůstává klidný.

Tao Te Ching 26

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.