Rituály & Tipy

Magie panenek

Voodoo

Magie panenek byla a stále je v mnohých přírodních kulturách důležitou součástí magické praxe. Historie používáná magie panenek sahá až k říši Chaldejců. Měla velký vliv na rozvoj bílé magie. I mnohé africké kmeny vyvíjely mocné a efektivní techniky panenkové magie. Bylo to za účelem pomáhat, ale i škodit. Tyto techniky se tedy vydatně používaly a včlenily se do čarodějnické kmenové praxe od prvopočátků. Magie panenek také byla důležitou součástí praxe haitského voodoo.

Panenka reprezentuje osobu - někoho, komu chce čaroděj pomoci nebo jej vyléčit. Panenka tedy demonstruje materiální úroveň a čaroděj do ní vkládá kouzlo.

Panenka se vždy vyrábí cíleně a má vykonávat vůli čaroděje. Panenku není možno zaměňovat s bytostí ani na materiální úrovni ani v astrální rovině. Jsou to dvě různé techniky.

Narozdíl od toho bytost vykonává vůli čaroděje. Není zástupcem někoho či něčeho. Toto rozlišení je důležité. Pomáhá rozhodnout se mezi použitými technikami. Jestli je vhodné použít panenko nebo bytost.

Bytost mág vytváří ke splnění jedné nebo více specifických úloh. Dává jí jméno a identitu, aby ji mohl řídit a kontrolovat. Bytost nezastupuje žádnou osobu, je výtvorem představivosti.

Stacks Image 68209

Foto © Geoste http://www.istockphoto.com I pmalenky

Biela mágia Pentagram

Léčení

Voodoo a bílá magie

Využívání panenek k léčení je častým a účinným magickým postupem. Panenku vždy vyrábíme pro konkrétní osobu. Není vhodné, abychom ji použili k léčení někoho jiného. Platí totiž, že panenka vytvořená a nabíjená k léčení určité osoby v sobě nese všechny vlastnosti toho člověka. I jeho chorobu… Zejména tehdy, když ji čaroděj zapomněl z panenky vyobcovat. Stává se tedy, že ten další pacient chytí od toho prvního jeho onemocnění a přidá se to k jeho vlastní chorobě.

Mág může vytvořit i všeobecnou - univerzální panenku. Použije na ni svoje vlastní vlasy, nehty nebo tělesné tekutiny. Může ji použít na mnoho dobrých účelů. Na léčení nebo jinou pomoc více osobám. Tehdy je panenka silným magickým bodem bez bližší specifikace. Taková mnohoúčelový panenka absorbuje choroby sobě vlastním způsobem. Její základní poslání neutralizovat magické útoky zamezí, aby danou chorobou onemocněl čaroděj nebo někdo jiný. Univerzální panenku je možno aktivovat i astrálně. Může být doslova vyslaná za člověkem, kterému chce mág pomoci. Takto se dá ušetřit čas na jiné důležité aktivity či úlohy. Pokud je panenka vytvořená k léčebným účelům, musí se ono předmětné onemocnění v každém případě vyobcovat. I když si je čaroděj jistý, že se nachází jen uvnitř panenky. Toto zabrání přechodu onemocnění z jednoho pacienta na druhé, jak bylo výše zmíněno.

Stacks Image 1495720

Technika vyobcování se používá jak pro univerzální panenku, tak pro panenku vytvořenou k léčení jedné konkrétní osoby.

Postup:
Vizualizujte si pentagram (pěticípou hvězdu) a vložte ho do panenky. Říkejte přitom následovné:

Ó, sílo Boha, pohlť chorobu,
ať je tato panenka očištěná,
a tak připravená na další úlohy.
Ať je tak, ať se tak stane!

Aktivizace panenky:
Na samém začátku se mág pomodlí za úspěšné vyléčení a rozhodne se použít specifickou panenku pro jedno použití. Tehdy panenku pokřtí ještě před samotným léčebným rituálem. Křest má svoje opodstatnění. Zaprvé je to jednoduchý způsob vyčištění a nabití panenky, zadruhé jím čaroděj posilní magické propojení mezi panenkou a pacientem. Paneka při křtu dostane pacientovo jméno.

Křest se provádí následujícím způsobem:
Položte panenku na zem a meditujte. Svou pozornost soustřeďte do panenky a na záměr, pro který byla vytvořená. Potom vezměte bubínek, plácejte do něj v pomalém rytmu a kružte s ním okolo panenky. Dělejte tak, dokud nedosáhnete stavu pozitivního pocity ve svém nitru (gnóza, gnosis - řecký význam=poznání). Tehdy bubínek odložte na zem a vezměte panenku. Zvedněte ji nad hlavu a držte ji tak, aby ležela ve vašich dlaních hlavou dopředu. Teď řekněte následující slova:

Tuto panenku věnuji všemohoucímu Bohu,
nekonečné síle nad životem a smrtí,
zemí a nebem a vším,
co je poznané a nepoznané ve vesmíru.
Křtím tě jménem (jméno pacienta)
Ať je (jméno pacienta) skrze tvoji moc vyléčený/á.
Ať je tak, ať se tak stane!

Po vyřčení těchto slov panenku položte na zem, vezměte ukazovátko a nakreslete nad ní pentagram. Tím je křest panenky dokončený.

Logo Magie panenek Léčení

Magie panenek Voodoo

Cítíte se slabý, nemocný nebo úplně bez energie? V takových momentech lidé nejčastěji sahají po lécích a pilulkách. Tyto léky však často problém ještě více zhorší. Pomůžeme vám překonat vaše zdravotní problémy a to bez použití těchto zázračných pilulek.

ZDE nás můžete kontaktovat. Těšíme se na vás!

Magie panenek: Voodoo a bílá magie

Pár slov na závěr:

Mág vyhotoví panenku představující toho konkrétního člověka - pacienta. Chybějí už jen fyzické komponenty - bytostné prvky: vlasy či nehty, krev nebo jiné tělesné tekutiny. Stává se, že je paceint není ochotný nebo schopný čaroději dát. Může to mít i jiné pádné důvody. Například osoba, která mága vyhledala, se také věnuje magickým záležitostem a nechce tyto ryze osobní prvky jen tak odevzdat. Je si vědoma, že je může čaroděj zneužít, pokud by se jejich vzájemný vztah náhodou pokazil…

Pokud k tomu dojde, vždy existuje řešení. Magické spojení se dá vytvořit i prostřednictvím fotky pacienta nebo kouskem jeho oblečení.

Upozornění: tyto věci neberme bez svolení! Kouzlo nezíská čarovnou moc, pokud se věci vezmou nedobrovolně nebo jsou ukradeny. Takový čin jistě ovlivní čarodějovu koncentraci i jeho schopnosti přivolat pomocné duchy. Podvod je podvod. Všemocné a vševědoucí síly se nedají jen tak oklamat. Navíc může pacient vyhledat pomoc a podporu v zákonných prostředcích.

Pokud se má vykonat více léčivých rituálů, nemusí si mág ke každému novému úkonu s tím stejným pacientem připravovat novou panenku. Musí však odstraněnou chorobu, kterou vtáhl do panenky, vyobcovat. Zabrání tak chorobě znovu působit a postihnout tělo nebo ducha pacienta.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.