Tipy & Triky & Návod

Pět vnitřních hlasů

Bílá magie & Duchovní rozvoj

Začnu příběhem Buddhy, který nejprve vedl světský život, potom vedl život asketický a k osvícení došel, když začal praktikovat střední cestu. Říká se, že pod stromem seděl a poslouchal, jak učitel hudby říká svému žákovi: „Když strunu moc přitáhneš, praskne. Když ji příliš povolíš, struna nebude hrát. Mistrovství spočívá v tom, všechny struny natáhnout tak akorát, aby měly přesný tón, aby všechny tóny byly v souzvuku.“

Z mého pohledu to není jen cesta o osvícení, ale i cesta ke šťastnému životu. Z mého pohledu je každý mágem a každý má v sobě skryté síly, které mohou být aktivované. Ale jejich aktivace není možná předtím, než člověk dosáhne alespoň do určitý míry vnitřní i vnější harmonie. S tím souvisí i dostatečný stupeň zdraví, síly, moudrosti, relativní dostatek peněz, a dokud nedokáže dosáhnout bezmyšlenkového stavu. V tomto článku půjde právě o dosažení bezmyšlenkového stavu.

Právě v bezmyšlenkovém stavu je adept schopný vnímat slabé frekvence a začít vnímat hlasy z jiných světů a frekvencí. Začít vnímat hlasy démonů, bohů, jiných kosmických civilizací a svého vyššího Já. Ale k tomu, aby člověk utišil svou mysl, potřebuje v meditaci rozpoznat jak jeho mysl automaticky reaguje.

Stacks Image 1369504

To znamená, že drtivou většinu dne nežijeme vědomě, ale dostáváme se do automatického módu. Tento automatický modus je daný evolučním principem. A pomáhá nám chránit naši energii. Například jako když se učíme řídit auto. Na začátku potřebujeme ohromnou energii k tomu, abychom se to naučili, později je řízení auta „autopilot.“ To znamená, že to vůbec nemusíme vnímat vědomě a nemusíme se už na to na 100% soustředit. Můžeme přitom poslouchat rádio, telefonovat nebo se povídat se spolujezdci. Z toho vyplývá, že to, co děláme nebo neděláme, jak se rozhodujeme, o tom rozhoduje 5 hlasů v naší mysli. S tím, že pátý hlas je duchovní hlas, který odpovídá elementu „éter.“

Smyslem tohoto článku a meditace je to, aby se procesy, které u lidí probíhají nevědomě nebo podvědomě, staly vědomými. To znamená, aby člověk hlouběji poznal svoje podvědomí, a aby to podvědomí také ovládl.

Všechny dále uvedené otázky, na které se nás tyto hlasy ptají, si dává naše podvědomí automaticky. U každého člověk je více vyvinutý nebo nevyvinutý jiný hlas.

Například: Muži více inklinují k hlasu ohně a ženy inklinují více k hlasu vody. Taktéž lze všeobecně říci, že mladí lidé mají tendenci poslouchat více hlas ohně a vzduchu, a starší lidé poslouchají zase více hlas země a vody. Při nastolení rovnováhy jde o to, abychom tyto hlasy utišili, to znamená zastavili je a dostali je do rovnováhy. Protože každý hlas, když se dostane do extrému, začíná být negativní a nezná hranic.

Toto rozdělení elementů je trochu jiné než v klasické magii, ale je to právě kvůli těmto věcem:

Zaprvé - vystihuje to proces tvoření. Proces tvoření se dá znázornit pěticípou hvězdou. Pěticípá hvězda se kreslí ve směru hodinových ručiček zhora od elementu Éter - od myšlenky. Na počátku byla myšlenka. Potom se jde dále ve směru hodinových ručiček - první element je Oheň, který byl stvořený jako první, druhý element je protiklad ohně - je to Voda, třetí element, když oheň působí na vodu, vypařuje a vzniká z toho - Vzduch, a čtvrtý element - jako poslední je krystalizace - a to je Země. Přesně v tomto pořadí tyto elementy i vznikly. A potom se přechází znovu do myšlenky.

Stacks Image 1369513

Další věcí je to, že pentagram znázorňuje v podstatě člověka, který takto stojí, ale zezadu. To znamená, že pravá strana je pravá strana a levá strana je levá strana. S tím, že pravá strana odpovídá kanálu akce, tedy aktivnímu kanálu, a levá strana odpovídá kanálu přání.

V józe je známých několik tisíc kanálů, ale těmi hlavními jsou pravý, levý a střední kanál.

Prvním kanálem je Ida Nadi - levý kanál, který potom ústí do pravé poloviny mozku. Druhý se nazývá Pingala Nadi - pravý kanál ústící do levé poloviny mozku. Tyto kanály se kříží v oblasti 6. čakry. Není možné to jednoduše vysvětlit, protože tyto kanály procházejí spirálovitě okolo středního kanálu (Sušumna Nadi) (viz obrázek).

Ida Nadi - levý kanál odpovídá elementu země a vody. A je to přání a cit v nás. To znamená, že pokud něco chceme - např. naučit se německý jazyk nebo mít velké svaly, nejprve musím mít přání. Přání je podporováno city a pocity, což musí výustit v to, že: „Ano, já chci, velmi chci! Cítím, že to musím udělat!“

Pingala Nadi - je to pravý kanál a odpovídá akci a slovům. Potom co člověk něco chce, musí to zformulovat do slov a musí začít něco dělat. Tomuto kanálu odpovídá právě element vzduchu jakožto mluvené slovo a element ohně jako akce.

Sushumna Nadi - je střední kanál. Tento kanál odpovídá autonomnímu nervovému systému (ANS) v našem těle. To znamená, že v rámci pravého kanálu, když se člověk chce začít učit např. německý jazyk, jde do školy a učí se tam němčinu, učí se tam nová slovíčka. Člověk tyto vědomosti většinou nedokáže podat hned po tom, co se je naučil, ale když si několik hodin pospí, během spánku se utřídí, dostanou do podvědomí a potom je má člověk i k dispozici. A když chce mít člověk svaly, jde do posilovny a posiluje. Ale samotné svaly mu narostou až během spánku, když odpočívá.

Takže autonomní nervový systém způsobí to, že se člověk přizpůsobí vnitřně. A za to je zodpovědný právě ANS neboli Sushumna Nadi. Tomu odpovídá i pentagram a kvůli tomu je jedno na pravé a druhé na levé straně.

Stacks Image 1369522

Svatý grál

12 písmen

Svatý grál již od nepaměti fascinoval lidí a ve všech časech se ho pokoušeli najít a pochopit, co Svatý grál skutečně je. Svatý grál byl na této Zemi již 6 krat a v tomto čase přichází zpět na Zem už posedmé. Podle toho, jak a za jakým účelem grál lidé budou používat, pro dobro nebo zlo, se Svatý grál stane pro lidstvo požehnáním nebo záhubou.

Když Ježíš při poslední večeři rozdělil chléb a víno, vyryl na talířek 12 runových písmen (run) a na tomto talířku rozdělil chléb. Pak podal všem dokola ještě kalich, z něhož se všichni napili. Při ukřižování Ježíše vzal jeden z apoštolů několik kapek Ježíšovy krve a odešel s nimi. Tento kalich ale nebyl Svatým grálem! Ježíš ním chtěl jen odvést pozornost lidí. Věděl, že lidé budou grál hledat. Svatý grál sestává z 12 písmen (runových znaků), které tehdy Ježíš vyryl na talířek. Tento grál byl dán svaté Marii Magdaléně. Nebyla to žádná hříšnice, ale byla nejlepší Ježíšovou žačkou. Dosáhla nejvyšší úroveň zasvěcení, nejenže nastoupila cestu buddhisty, což znamená, že se nemusí reinkarnovat, ale zůstala na této Zemi, aby pomohla dalším hledajícím. Za všechny zjevení Matky Marie vděčíme vlastně Marii Magdaléně a Ježíšovi, od kterého dostala grál.

Svätý grál

Foto © stereohype http://www.istockphoto.com I pmalenky

Svatý grál se skládá z 12 (4x3) písmen, a když jsou tyto písmena zpívané nebo mluvené ve správném pořadí, člověk dosáhne všemohoucnost a vševědoucnost. Nejenže získá hodně energie, ale může tento svět i kdykoliv opustit. Jsou to písmena, s nimiž Bůh stvořil tento svět! ( "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Ono bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co jest." (J 1,1-3)) Pokud budete číst grál odzadu, okamžitě zemřete.

Ježíš věděl, že bude ukřižován, ale Pontský Pilát ho zachránil. Pontský Pilát věděl, že k ukřižování muselo přijít a nemohl tomu zabránit. Řekl svým nejlepším sluhou a garde, jak mají zacházet s polomrtvým tělem Ježíše. Jeho nohy nebyly zlomené a byl proboden kopím tak, aby neutrpěl žádné nebezpečné zranění. Za normálních okolností by ukřižované tělo skončilo ve společném hrobě, ale Ježíšovo tělo okamžitě umístěny do speciálního hrobu, kde ho hlídala garda. Tam ho Pontský Pilát léčil. Dal mu dostatek jídla a mnoho prostředků na to, aby mohl Ježíš odtud odejít. Skutečný hrob je v Indii, je o tom i vysílání BBC, ale existují i ​​knihy, které to potvrzují. To, že tomu tak bylo, neznamená, že Ježíš nebyl světcem. Byl Bódhisattvou, osvíceným, byl velkým světcem. Se smrtí Máří Magdalény se znovu ztratil i grál, protože nikdo nebyl dostatečně rozvinutý na to, aby ho mohl bezprostředně používat.

Agape Pečerská přinesl grál znovu do světa. Stalo se to v 11. století. Připravil čtyři kameny, na každém kameni byly 3 písmena. Agape Pečerská ukryl tyto 4 kameny na horu Moria nedaleko Jeruzaléma. Přesně na horu, kde stál předtím Šalamounův chrám a dnes je svatým místem pro muslimy a židy. Agape Pečerská prodal informace o tom, kde co hledat, mnichem z kláštera Athos. Když bílý mnich založil tajný Rád, který chránil tehle svět na fyzické, tak i metafyzické úrovni, bylo Šambaly rozhodnuto, že můžeme hledat grál. Na příkaz tehdejšího papeže byly svaté země znovu osvobozeny od muslimů. Černí mágové neměli naštěstí dostatek informací a nevěděli, kde přesně by ho měli hledat, a hledali pod vedením papeže v Jeruzalémě. Bílý mnich a několik dalších to ale vědělo a skutečně našli tyto čtyři kameny v chrámu na hoře Moria. Pomalu procházeli různé kombinace. Jakmile byla vyslovena opačná kombinace, ten, kdo ji řekl, okamžitě zemřel. Věděli o tom již dříve, že mohou něco takového očekávat, pokud to někdo řekne opačně.

To byl začátek grálu a byl to začátek templářského řádu (rytířů Chrámu). Rytíři Chrámu použili grál na to,ať získali určité síly a pomohli lidem!

Zasvěcenci to ale neprodali dál, protože lidstvo na to ještě nebylo připraveno. Založili organizaci templářů, kteří pracují v opačném směru, než černí mágové. Černí mágové proto nemohly získat světovou moc a ovládnutí světa by se tedy muselo odložit o několik století. Černí mágové se samozřejmě snažili proniknout do rytířského řádu, což se jim ale nepodařilo. Proto po dvěstě letech tento Rád fyzicky zničili.

V pátek 13. října 1307 vydal francouzský král na Templářů zatykač. V tento den byly mnozí rytíři Chrámu a jejich blízcí celoplošně zatčeni, zavražděni a mučeni. Od té doby se pátek 13-tého považuje za špatný den. Den, kdy byl zničen Řád templářů. Tehdejší papež byl v područí černých mágů (archonti), a když byl Řád konečně úplně rozpuštěn a majitelé templářů byli zabavení, byli tito lidé černými mágy i zavražděni. To znamená, že nejen tehdejší papež, ale i král IV. byly po 1 roce a 1 dni mrtví. Nebyla to náhoda, šlo o to, že černí mágové nechtěli, aby byl někdo, kdo jim dívá do karet.

Svatá grál se na této planetě znovu objeví v příštích letech nebo dokonce desetiletích a bude dán do rukou těm, o kterých se myslí, že jsou připraveni. Osud lidstva závisí na tom, jak na to lidstvo zareaguje. Vymře náš druh nebo dosáhneme zlatý věk? Budou svatí a duchovní lidé znovu pronásledováni a zabíjeni? Bude lidstvo poslouchat pravdu a spiritualitu a změní se? Záleží na tom, jak se lidstvo rozhodne. Rozhodneme se nyní pro materii? Každý myslí jen sám na sebe nebo se člověk poznal i jako věčná duše? Na pečeti Templářů jsou vyobrazeni dva rytíři Chrámu na jednom koni. Není to náhoda. Prostřednictvím těchto písmen ze grálu byly rytíři Chrámu jednou nohou v jiném, vyšším světě. Tento hmotný svět je jen iluzí. To by měla představovat i tato pečeť. Templářský kříž je křížem, ve kterém mají ramena stejnou délku. Tento kříž vznikl tak, že když bojovali rytíři Chrámu a boj se zdál být ztracen, přišel svatý Juraj ze Šambaly v bílém rouchu se znakem na prsou a obrátil boj k lepšímu. Takže rytíři Chrámu zvítězili a jako dík přijali šaty svatého Jiří. Byl oblečený v bílém rouchu s rovnoramenným červeným křížem.

Taková je skutečná pravda o svatém grálu. Pokud odříkávají 12runových písmen (znaků) ve správném pořadí, získáte velkou moc. Dokážete převzít kontrolu nad lidmi a držet ochrannou ruku nad svým vlastním osudem. Porozumíte tomu, že tento svět je jen iluzí.

Přeloženéz nemeckýho originálu: Heiliger Gral

Stacks Image 1369701

Pět vnitřních hlasů v nás

Hlas ohně: hlas síly a výkonu

Je ten, který říká: „JÁ CHCI.“ Jde tu o dominanci, růst, výkon a schopnost prosadit se. Hlas ohně se vždy ptá: „Daná věc nebo člověk zvýší můj status nebo mi pomůže dosáhnout mých cílů? Pomůže mi stát se výkonnějším, vlivnějším, silnějším? Nebo mě bude nějakým způsobem zdržovat a zpomalovat?“

Dále budeme v textu používat 5 přirozených a 5 nepřirozených vlastností, které jsou uvedené i v knížce „Hovory s Bohem III.“ od autora Neale Donald Walsch.

Přirozenou vlastností ohně je „hněv“. Sama o sebe je tato vlastnost přirozená a pozitivní, protože pomáhá člověku ohraničit svoje přání a říct „ne“, což je vlastně i hlas ega. Pokud je tento hlas ega potlačován nebo se říká, že tu ego nesmí být nebo že ego je něco negativního, stává se z toho „zuřivost“. A to je negativní vlastnost. Díky této vlastnosti potom lidé dělají věci, kterých později litují, a které vedou k destrukci. Ego tu musí být. Jde jen o to, aby bylo ohraničené, a aby pochopené z vyšší perspektivy. Tedy z perspektivy duše.

Tento hlas ohně se dá ovládnout právě, stejně jako ostatní hlasy, jen duchovností. To znamená prožitím a uvědoměním si, že ego je jen iluze, že Já, stejně jako všechno ostatní, je vědomí a energie. Dokud jsou tyto věty jen větami nebo vírou, daný člověk oheň neovládne. Až potom, kdy tyto věty prožije a realizuje.

Ovládá se mantrami:

„Já jsem věčná duše, já jsem vědomí a energie, která je ve všem.“
Stacks Image 1369703

Tomuto hlasu ohně jde vždy o sílu a výkon. Člověk, který chce ovládnout oheň sám v sobě musí v sobě ovládnout a pochopit počáteční příčinu toho, proč jedná jak jedná. Proč myslí jak myslí. Drtivá většina lidí se vůbec nezamýšlí nad tím, proč má určité cíle. Většinou, když se člověk zeptá: „Co chceš?“, dostane podobnou odpověď: „Chci mít ženu, děti, dům, auto. Proč? Abych byl šťastný.“ To je ale velmi plytká odpověď. A vypovídá o nepochopení! Žádné splněné přání nás neučiní šťastnými, naopak generuje další přání! Např.: „Mám super ženu, tak se chci oženit a chci s ní mít děti, a chci dům, ve kterém…“ A jen člověk, kterému je do hloubky jasné „proč“, „proč“, „proč“, dokáže tento element ovládnout.

Co se stane, když člověk jde do extrému:
Člověk, který extrémně poslouchá hlas ohně se stává sice velmi úspěšným, ale i velmi suchým. Většinou se sociální kontakty rozpadnou, protože člověk jde jen za svým profilem. U takových lidí potom většinou přijde Burnout, což je syndrom vyhoření.

Nebo když zjistí, že jsou sice bohatí, úspěšní, ale osamocení, padají do hlubokých depresí. Což znamená, že se vlastně dostanou do opačné polarity. A že je to „švihne“ úplně do opačné polarity.

Elementu ohně odpovídá hormon testosteron. Tento hormon mají v krvi i ženy, i když v malém množství. Víc ho mají tehdy, když jsou těhotné nebo v určitých životních situacích (např. po tom, co mají děti…), a to jim pomáhá být průbojnějšími. Samozřejmě i žena může mít víc testosteronu v krvi už od narození, což souvisí právě s jejími minulými životy, a potom se z ní může lehce stát průbojná manažerka.

Z pohledu vědy je množství jednotlivých hormonů dané geny, pohlavím a věkem. Z pohledu magie je daný stav hormonů daný karmou, energií, způsobem myšlení a charakterem.

Princip ohně: Mantra RAM
3. čakra: Manipura

Hlas vody: hlas harmonie

Primární věta, která charakterizuje hlas vody je: „JÁ CÍTÍM“. Hlavní vlastností je „zármutek“, který je to jisté míry v pořádku, když se člověk musí loučit s lidmi nebo věcmi. Je to přirozená emoce. Pokud je ale tato emoce potlačená nebo nespráně pochopená, tento zármutek přechází do „deprese“ nebo do „beznaděje“, což je negativní emoce.

Tento vnitřní hlas se ptá: „Daný člověk nebo věc se o mně bude starat? Mohu danému člověku důvěřovat nebo mě ten člověk nechá samotného/samotnou, když ho budu potřebovat? Je daná věc nebo člověk jednoduchý?“ To znamená, že tady jde vždy hlavně o harmonii. „Ulehčí mi daný člověk nebo věc život? Když mám problém, pomůže mi daná věc nebo člověk to vyřešit? Bude se daný člověk o mně později zajímat nebo mi daná věc bude později sloužit?“ To jsou takové základní otázky, které automaticky tomu člověku přicházejí.

Co se stane, když jde člověk do extrému:
Když tento hlas přechází do svého extrému, stává se člověk přecitlivělým. Příliš se nechá unášet emoceni a často vypíná zdravou logiku. To znamená, že pokud často muži více poslouchají hlas ohně, tím pádem se řídí jen logickými věcmi. To znamená: „Co mi to přinese? Jaký z toho mám prospěch?“ Tento hlas vody je vlastně opačný. A když se dostane tento hlas do extrému, v podstatě člověk řekne: „Cítím, že musím být tam a tam. Cítím, že musím dělat to nebo ono. Někam odcestovat, skončit s prací, přestěhovat se, začít nový business.“ A dělá tyto věci navzdory tomu, že mu zdravá logika říká, že to je blbost. Pokud člověk šel příliš na tuto stranu, má potom i tendenci jít příliš do depresí a je třeba to vyvážit právě hlasem ohně. To znamená, že se člověk musí více zabývat logickými a analytickými věcmi. Méně spát, více pracovat. Přesně naopak, než u lidí, kteří příliš poslouchají hlas ohně. To znamená, že pokud se ti lidé, kteří příliš poslouchají hlas ohně, chtějí dostat do rovnováhy, potřebují více spát a méně pracovat. Je to hlas, který v nás vzbuzuje lidskost. Hlas, který nám říká, že máme budovat teplo domova.

Když je tento hlas příliš vychýlený, je nejlepší ho dostat zpět do rovnováhy tak, že si člověk řekne:

Stacks Image 1369705
„Bůh je mým Otcem, Matka Země je mojí matkou a ti, kteří hledají pravdu a světlo jsou moje rodina.“

a

„Já jsem věčná bytost. Vždy jsem obklopený dalšími duchovními bytostmi. Nikdy nejsem sám!“

Je to hlas, který odpovídá za tzv. emocionální inteligenci nebo rozvoj tohoto hlasu, stejně jako hlas vzduchu a ohně vypovídají spíše něco o IQ.

Elementu vody odpovídá hormon estrogen. Je to ženský hormon, který se ale nachází i v krvi mužů, a to hlavně potom, co se narodí děti. Tento hormon dá muži pocit domova a uzemnění.

Princip vody: Mantra VAM
2. čakra: Svadhišthana

Hlas vzduchu: hlas kreativity a spontánnosti

Je to hlas, jehož základním mottem je: „JÁ ROZUMÍM. JÁ VÍM“. A je to hlas, který nás neustále bombarduje otázkami typu: „Přinese mi daná věc nebo osoba, která je přede mnou, něco nového, něco zajímavého, rozšíří moje obzory, nebo to bude nuda?“ Jde tu o kreativitu, spontánnost, poznávání něčeho nového. To znamená, že ten hlas se vždy ptá: „Dá mi daná věc nebo člověk nové poznatky, vědomosti, nebo to bude nuda? Uvidím nové cesty? Dá mi to něco nového? Pomůže mi daný člověk nebo věc vyzdvihnout se od všednosti, od masy, být jedinečný?“

Primární vlastností je „závist“, která, pokud je v určité správné míře, je v pořádku, protože nám vlastně říká: „On nebo ona to dokázal/a, takže to dokážu i já. I já to chci okázat!“ Pokud ale závist přejde určitou míru, dostává se do „žárlivosti“, což je negativní vlastnost. Jde tu o stimulaci, objevování, inovaci, nové informace, nové cesty, hledání změny.

Co se stane, když jde člověk do extrému:
Když je tento hlas přehnaný, věnují se tito lidé přespříliš intelektuální činnosti a to dokonce do takové míry, že přestávají dbát o svůj zevnějšek nebo se stanou extrémními dobrodruhy.

Tento hlas se nejlépe utiší tak, že si člověk říká mantru:

„Všechno je ve mně! Mám přístup k libovolným informacím.“
Stacks Image 1369729

A jakmile mág začne astrálně cestovat a komunikovat s různými bytostmi, může tento hlas utišit i tímto způsobem.

Elementu vzduchu odpovídá hormon dopamin. V dnešní době mnoho lidí bere drogy, které právě zvyšují dopamin v těle, a tím pádem se lidé cítí velice povznesení, aktivní a silní, ale tím, že jdou do extrému, se jejich celý vnitřní systém „přehřívá“ a dochází ke schizofrenii (bipolární afektivní porucha). Tento hormon se v těle vylučuje více, když je člověk mladý. I z tohoto důvodu mladí lidé nepociťují strach a jsou ochotní hodně riskovat.

Čím je člověk starší, tím je tohoto hormonu v těle méně a potom převládá hormon, který způsobuje strach. To způsobuje, že v tomto přechodném období začnou být lidé víc a víc opatrní a začnou víc šetřit. Všechny tyto věci se ale dají samozřejmě ovlivňovat i tím jak člověk myslí a do jaké míry svoje pocity a nitro chápe a ovládá.

Princip vzduchu: Mantra PAM, YAM
4. čakra: Anahatha

Hlas země: hlas jistoty, ubezpečení a ochrany

Je to hlas, který v nás říká: „JÁ MÁM“. Primární emoce země je „strach“, který je do jisté míry v pořádku. Pokud se strach potlačuje nebo se říká, že nesmír být, přechází do zlé emoce, kterou je „panika“. To je hlas v nás, kterému jde o rovnováhu, stabilitu, spolehlivost a věrnost. Jde tu o ubezpečení a ochranu. Je to hlas v člověku, který se automaticky ptá: „Daný člověk nebo věc mi dá jistotu nebo u mě spustí stres a strach? Je to bezpečné a spolehlivé? Je to kvalitní? Jsou zde garance? Bude splněno to, co je slíbeno?“

Strach je současné době tou nejrozšířenejší negativní emocí. Je protikladem lásky. Dennodenně jsme médii kontrontování tím, že se nám snaží namluvit, že není dost času, energie, dost peněz a dost práce. Což vůbec není pravda. Na tomto světě je dost všeho pro každého. Ať už času, peněz, práce nebo čehokoliv jiného. Jen v rámci strachu drtivá většina peněz jde do nesmyslných projektů, hlavně na vývoj zbraní a zabíjení jiných lidí. Není možné, abychom se jako lidstvo zbavili strachu, dokud se jedinci nezbaví strachu. Tento strach je v nás zakódovaný kvůli tomu, abychom si vážili života a starali se o svoje tělo. A abychom si dělali zásoby.

Co se stane, když jde člověk do extrému:
Když tento hlas v našem nitru převezme vládu, člověk začne být nadměrně spořivý a většinou šetří na místech, které totálně nemají smysl. Většinou čím je člověk starší, tím hlas země a strach v něm sílí. Samozřejmě kromě lidí, kteří se věnují duchovním naukám. U těch je to přesně naopak.

Tento hlas země se dá utišit jen hlasem ducha. Tím, že si člověk uvědomí a řekne:

„Já jsem věčná duše. Já jsem nesmrtelné vědomí."
Stacks Image 1369738

Dá se utišit i tím, že si člověk říká mantru:

"Je tu dostatek všeho pro každého."

Hlas země sám o sobě je neutišitelný, stejně jako všechny ostatní hlasy. Určitě jste už četli o případech různých milionářů, kteří se oblékají jako „šupáci“, nedopřeji si jídlo nebo oblečení. Snaží se ztratit v mase. Protože se bojí o to, že by někdo mohl vědět, jak jsou bohatí a mohli by být okradeni. Jsou známé například i případy lidí, kteří vypadali jako žebráci nebo i byli žebráky, a když zemřeli, zjistilo se, že mají v matraci uložených několik stovek tisíc euro nebo dolarů.

Kdo chce ovládnout hlas země, musí samozřejmě ovládnout i svoje stravování. To znamená, že člověk, který příliš mnoho nebo naopak příliš málo jí, nemá šanci tento hlas ovládnout. Jen člověk, který chápe, že jídlo je energie a stravuje se cíleně s důrazem na energii a zdraví, dokáže hlas země ovládnout. Je to hlas, který nás nutí dělat si zásoby na horší časy a do jisté míry je to v pořádku. Jde tu jen o správnou míru. Ale pokud člověk sám sebe vnímá jen jako tělo, správnou míru nikdy nevystihne. ZDE najdete tipy pro zdravé stravování.

Elementu země odpovídá hormon kortizol.

Princip země: Mantra LAM
1. čakra: Muladhára

Hlas éteru: hlas duchovnosti

Posledním elementem je „Akáša“. Základním mottem tohoto hlasu je: „JÁ JSEM“. Což znamená to samé, co říkají mágové, co bylo řečeno Mojžíšovi, když viděl hořící keř, tedy formulka: „Eheje, asher, eheje“. Nebo také to, co se hovoří na začátku nejvíce používaných manter: „Óm So Ham“ v sanskrtu.

Jde tu o záměr, vyšší smysl, o duši, o Boha. Tento hlas se začíná probouzet tehdy, když člověk začíná hledat „Vyšší smysl“. A je to hlas, který se ptá: „Jaký to má smysl?“

A až tehdy, když v sobě člověk objeví tento hlas, dokáže ostatní hlasy kontrolovat. To znamená, že materiální lidi budou vždy tyto ostatní hlasy udržovat v materii a v onom nekonečném kolotoči. A až tento hlas Ducha nám pomáhá vystoupit z tohoto kolotoče a odstoupit od toho celého.

Primární emocí je „láska“, která je v pořádku. Když ale láska není správně pochopená nebo je potlačovaná, přerůstá do pocitu „vlastnictví“, do toho, že chci někoho nebo něco vlastnit, dělám si na onu osobu či věc nárok.

Mantra, kterou se tento hlas ovládá:
Předcházejícím hlasům je potřeba dát určitou hranici, ale tomuto hlasu je potřeba dát tuto hranici jen v případě, že se člověk stane příliš fanatickým. A tam je jednoduchá pomoc. Patří sem rozhled a studium, pochopení relativity všeho a na to není potřeba žádná speciální mantra.

Co se stane, když jde člověk do extrému:
I když se tento duchovní aspekt dostane do extrému, stává se negativním. V daném bodě člověk jakoby zanevře na všechny světské věci a věnuje se jen duchovním věcem, což ale také není cesta, protože naše tělo je i náš nástroj. Bez podpory těla a bez harmonie i v jiných oblastech není možné dosáhnout harmonie a osvícení v duchovní oblasti.

Hlas éteru

Například: Pokud muž chtěl mít ženu, děti a vždy chtěl jezdit v BMW řady 7 a teď si začne namlouvat, že to je nicota, k rovnováze nedojde. Určitých věcí člověk potřebuje dosáhnout k tomu, aby pochopil jejich relativitu a nesmyslnost.

Buddha byl králem, učencem, mužem a otcem. Byl vynikajícím sportovcem a bojovníkem. Ale až potom, co dosáhl vrcholu v každé z těchto činností, zjistil, že mu to nic nedalo. A to musí i adept. Adept má 2 možnosti: Buďto dosáhne úspěchu, bude bohatým, milionářem, zdravým sportovcem a učencem, aby procítil relativnost těchto věcí,

nebo si vzpomene na minulé životy, ve kterých těchto věcí dosáhnul. Dokud si na svoje minulé životy nevzpomněl nebo není schopný určitých věcí dosáhnout, bude odmítání materiálních věcí jen „prázdnou pózou“. Věta „Miliony člověka neudělají šťastným“ má v ústech skutečného milionáře úplně jiný význam, než v ústech lenocha, který žije ze sociální podpory.

Elementu éteru odpovídá hormon serotonin.

Princip éteru - akáši: Mantra HAM
5. čakra: Vishudhi

Logo Meditace

Pět vnitřních hlasů

Bílá magie & Duchovní rozvoj

A když se všech těchto 5 hlasů dostane do rovnováhy, uvolní se cesta pro radost. Radost, která nemá příčinu. To znamená: Asketi, jogíni, mágové, když se snažili popsat duši, popisovali ji jako 3 aspekty v jednom. Ve fyzickém jazyce se to nazývá: „SAT-ČIT-ÁNANDA“.

SAT - znamená světlo nebo moudrost.
ČIT - znamená vědomí, znamená „k čemu by nám byla moudrost, k čemu by nám bylo světlo, kdyby tu nebylo vědomí“.
ÁNANDA - znamená radost, která nemá příčinu. To je pocit, který je mimo dualitu. To znamená, že štěstí a neštěstí jsou duální. To neznamená, že je člověk šťastný. Štěstí a neštěstí mají svůj opak. Radost bez příčiny nemá svůj opak. Je to přirozená emoce, která se projevuje tehdy, když je člověk v rovnováze.

Pět vnitřních hlasů

Praktická část:

Z toho celého vyplývá, že mág musí pochopit, v jakých situacích, v jakých věcech, když něco dělá, jaký hlas ho k tomu nějakým způsobem podněcuje. Důležité je, aby si to uvědomil. Každý z nás má tendenci poslouchat víc nějaký určitý hlas. Je podstatné, aby každý našel ten svůj způsob jak dostat tyto hlasy do harmonie a do rovnováhy. Protože, jak jsme psali na začátku, Buddha hovořil o ladění nástroje. To je právě to vnitřní hledání harmonie. A stejně tak vnější hledání harmonie. Protože pokud navenek např. neustále jdu jen za hlasem ohně, to znamená dosažení cílů, dosažení výsledků, statusu, dostane se můj život do nerovnováhy. Přestanu mít přátele, přestanu mít radost. vyčerpám se a konec konců skončím v Burnout. A podobné to je i se všemi ostatními hlasy.

Smyslem magie je poznání sebe samého. V rámci poznání sebe samého se nevědomé procesy stávají vědomými. Díky tomu se postupně probouzejí magické schopnosti a síly. Tyto schopnosti a síly se nemají šanci projevit, dokud člověk není v rovnováze a dokud ty jednotlivé elementy, a tedy hlasy, neovládl. Samozřejmě, i když se člověk dostane úplně mimo rovnováhu (např. drogy, autonehoda, a s tím spojené vychýlení astrálního těla či klinická smrt), může začít vidět či cítit určité hlasy. Problém je ale v tom, že tyto věci tím, že není v rovnováze, nedokáže ovládat a správně pochopit.

Taková cesta většinou vede v dlouhodobých měřítkách na psychiatrii… Je to rychlejší cesta, ale z mého pohledu slepá cesta. Člověk, který se dostal skrz nerovnováhu například ke komunikaci s duchy, když nastoupí na cestu rovnováhy, na chvíli ztratí svoje schopnosti, aby je potom zase získal. Ale získá tím i hlubší pochopení a kontrolu. Například když se lidé dostanou ke komunikaci s duchy skrze slabost (např. choroba), potom většinou nemohou kontakty s duchy regulovat a duchové je často v noci budí nebo kontaktují v nevhodných situacích (např. řízení auta…), což je velmi nebezpečné.

Pokud se člověk dostane k těmto schopnostem skrze rovnováhu a sílu, jsou tyto věci řízené. Například já mám k dispozici 3 duchy, kteří pro jiné bytosti či duchy pracují jako moje „sekretářky“. Vědí, kdy mám pravidelné meditace a jsem ochotný s jinými entitami komunikovat. Pokud věc mohou zařídit beze mě, tak to udělají (např. odvedou mrtvou duši do sféry, ve které se může znovu inkarnovat…). Pokud je kontakt s bytostí pro mě jako mága podstatný, zeptají se v meditaci, jestli se chci s daným bohem nebo duchem bavit, řeknou mi, jaký je důvod jeho návštěvy a dohodneme si termín ke komunikaci.

To znamená:

- Pokud chce člověk ovládnout hlas ohně, musí chápat, odkud pocházejí počáteční impulsy. Co ho vede k určitým činnostem, akcím, slovům?
- Když chce ovládnout hlas vody, musí se vyznat ve svých citech.
- Když chce ovládnout hlas země, musí se postavit svým strachům.
- Když chce ovládnout hlas vzduchu, musí mít dostatek inteligence a vědomostí.

A samozřejmě k tomu všemu patří i péče o:
  • tělo, pohyb, stravu - element země,
  • pití - element vody,
  • sex (jde tu o zdravý sexuální život, to znamená vyhýbání se extrémům v sexualitě, žádná askeze ani jiné techniky, ale hledání jednoty těla, duše a ducha) - element Ohně,
  • dýchání a myšlení - element vzduchu a o
  • duchovní rozvoj – element éteru.

Možné využití těchto vnitřních hlasů je v prodeji a každodenní komunikaci. Nezáleží na tom, jestli člověk pracuje někde v bance a prodává tam nějaké produkty nebo je mágem a chce získat klienty nebo člověk pracuje v nějaké společnosti a chce se dostat jednoduše výš. Pokud člověk chápe, jaké hlasy jsou v jeho nitru aktivní a proč, dokáže velmi rychle odhadnout i člověka, kterého má před sebou, jaké má hlasy. Jaké hlasy poslouchá a co mu tedy jde.

Jako příklad můžeme uvést iPhone. Když si chce koupit iPhone nějaký manager, bude v první řadě takový manager poslouchat hlas Ohně. To znamená, že prodávající musí tomu managerovi prodávat iPhone tak, aby dával důraz na to, že tento iPhone nemá každý. Tento iPhone mu zabezpečí status. Pokud ale přijde žena, která poslouchá hlas Vody, tak jí v první řadě musí říct, že pokud mít kdykoliv v tímto iPhonem problém, může se na něj obrátit, a že servis je u nich samozřejmostí. Pokud to bude důchodce, který poslouchá hlas Země, musí mu říci, že tento iPhone neztratí na ceně. Kromě toho mu musí říct, že ten iPhone se lehce ovládá, je pohodlný, má dlouhou výdrž baterie, dlouho trvanlivost, a že se na něj může vždy spolehnout. A když přijde někdo, kdo poslouchá v první řadě hlas Vzduchu, musí mu říct, jaké inovace jsou v tom iPhone, že ho může například propojit s autem, s počítačem nebo s hodinkami, a že takový iPhone nikdo jiný nemá, protože je v něčem speciální. Musí mu říct, že v tom iPhone je mnoho aplikací, které se neustále inovují. Přitom to stále může být ten samý iPhone!

Pokud jde o nějakou společnost a zavolá klient nebo klientka, podle toho, jaký hlas ten člověk více poslouchá, takovým jazykem k němu musíte hovořit.

To znamená, pokud to bude manažer, musíte mu například říct, že zde získá horu nových poznatků a sil, které mu pomohou dosáhnout jeho cílů. To je to, co je pro toho člověka podstatné. Když to bude bojácná žena, musíte jí v první řadě říct: „Ano, my pracujeme na té věci do té doby, než se vyřeší. A můžete se na nás i potom kdykoliv obrátit. Jsme tu neustále pro vás.“ Když zavolá někdo, kdo poslouchá hlas země, musíte mu říct, že je to bezpečné, že výsledky jsou dlouhodobé, a že o nic nepřijde. A když zavolá člověk, který poslouchá zejména hlas vzduchu, musíte mu říct, že tu získá nové informace a objeví v sobě skryté schopnosti, a že je tu neustále něco nového.

Další příklady pro jiné oblasti si může každý domyslet sám. A to je i to, čemu se říká: „Poznej sám sebe.“ Protože pouze tehdy, když dokážeš ovládat sám sebe a pochopil jsi sám sebe, dokážeš ovládat i jiné a chápat jiné!

Tyto hlasy jsou neustále v činnosti a naší úlohou je jen uvědomit si je. Ony ovlivňují naše každodenní rozhodnutí. Toto jsou hlasy, které ovlivňují to, jestli si koupíte Coca-Colu nebo Pepsi. Je to hlas, který ovlivňuje to, jestli si koupít Mercedes nebo BMW. Proč si kupujeme Coca-Colu? Protože si myslíme, že nám to dává status, protože to je „osvědčený“ produkt. Proč si později začneme kupovat zase ekologické věci? Protože máme další informace a probouzejí se v nás další hlasy. Člověk, který víc vnímá hlas vody - hlas harmonie si bude i více kupovat ekologické věci.

Logo 5 vnútorných hlasov

Pět vnitřních hlasů

K 5 elementům patří i jednotlivé hlavní bytosti, jak je uvedeno i v knížce „Magie“ (str. 559) od autora Josefa Veselého. Uvedu několik příkladů:

Hlavní inteligencí elementu Ohně je například Adiel, Jovis.
Hlavní inteligencí elementu Země je například Marbuel, Buriel, Urinaphton.
Hlavní inteligencí elementu Vody je například Hydriel.
Hlavní inteligencí elementu Vzduchu je například Coradiel, Sumnidiel, Coachiel.
Hlavní inteligencí elementu Éter je například Metatron.

Když chce mít člověk pod kontrolou tyto vnitřní hlasy, je dobré kontaktovat právě tyto jednotlivé bytosti a jejich krále, jako píše i mág Josef Veselý ve své knížce „Magie“. Každá tato bytost vám poví i nějaké ty „svoje věci“, v rámci kterých potom můžete daný element dále ovládat. Ale pokud si člověk ještě neuvědomuje ten vnitřní hlas, který v každém z nás automaticky pracuje, nemá šanci ovládnout ani daný element. A potom ani to vyvolání příslušné bytosti nemá takový účinek, jaký by měl nebo mohl mít. Později, když každý mág pochopí: Ahááá, v těchto situacích se řídím tím a tím vnitřním hlasem, a ty a ty moje motivy konání nebo nekonání, mluvení nebo nemluvení jsou dané tímto a tímto vnitřních hlasem, až tehdy má smysl kontaktovat danou bytost. Tato bytost vám potom poskytne další instrukce k tomu, jak je možné daný hlas nebo element ještě dále ovládat.

Kdo vás ale konkrétně bude z těchto bytostí kontaktovat závisí na stupni vašeho rozvoje, na vašich minulých i budoucích životech a na vaší karmě. Pro víc informací odkazuji na živlová cvičení uvedená v knížce od Josefa Veselého: „Magie“. V závislosti na tom potom mága kontaktují bytosti určitého řádu. Někdo, kdo je magicky a energeticky ještě nevyvinutý, určitě nebude kontaktovaný vládcem nějakého živlu, ale jen nějakým „malým“ duchem. Tyto věci se většinou stupňují.
Například: Když někdo pobírá podporu v nezaměstnanosti, bude málokdo chtít s takovým člověkem spolupracovat nebo s ním dělat business. Když je někdo ale milionářem, bude s ním chtít každý dělat business a spolupracovat s ním. A ve světě duchů je to stejně tak. To znamená, že čím má mág víc sil, poznání a vědomostí, tím vyšší duch a silnější bytost ho kontaktuje. A naopak. Čím méně má mág sil, poznání a vědomostí, tím je i bytost, která ho kontaktuje nižšího řádu. Pro více informací odkazuji na knížku od Josefa Veselého: „Magie“..

K tomu, aby člověk ovládl tyto vnitřní hlasy, je podstatné i to, aby dokázal vnímat sám sebe a svůj život s humorem. Člověk, který si nedokáže udělat žerty sám ze sebe, nemá šanci ovládnout tyto vnitřní hlasy. Protože přílišná vážnost vypovídá vlastně o tom, že se člověk příliš ztotožňuje se svými názory, postoji a se svým egem. Ale názory a postoje, pokud se člověk chce vyvíjet a dále růst, se budou neustále měnit. I názory o magii, o Bohu a o jiných věcech. O tom, co je správné nebo nesprávné. Člověk, který nemá smysl pro humor, proto nemá šanci ovládnout svoje vnitřní hlasy ani elementy.

Humor je i nejjednodušší cestou k tomu, jak „propíchnout“ balon vašeho ega a podívat se na věc s odstupem. Takže je velmi podstatné více se usmívat a více vnímat i svůj vlastní život z určité ironické a humorné stránky :-).

František Bardon ve své knize Brána k opravdovému zasvěcení velmi zdůrazňuje práci na svých povahových vlastnostech. Jedno z počátečních cvičení je napsat si dlouhý seznam svých pozitivních a negativních vlastností a přiřadit je k jednotlivým elementům. Chtěl bych každému poradit to samé. Toto cvičení se jmenuje „Zrcadlo duše“. Je podstatné, aby si mág uvědomil, jaké pozitivní a negativní vlastnosti má. Protože každý má jiné. A právě tím, že je bude přiřazovat k jednotlivým elementům, mu bude jasné, kterému vnitřnímu hlasu věnuje víc pozornosti. Naše myšlení a vnitřní stav přímo ovlivňují naši energii a tím pádem i stav našich hormonů. Je známo, že pokud má člověk strach, rozbuší se mu srdce. Nebo pokud je člověk dlouhodobě ve stresu, dostane žaludeční vředy. Tyto věci fungují ale i naopak. Úsměv, dobrá nálada a pozitivní povahové vlastností mohou vést k zázračnému vyléčení. Na tomto místě bych vám rád doporučil jednu knížku: „Zkušenost hlupáka aneb Klíč k prozření, jak se zbavit brýlí“, od autora Mirzakarim Sanakulovič Norbekov.

Znám mnoho lidí, kteří se magii nebo józe věnují destíky let a nedosáhli ničeho. A znám mnoho lidí, kteří se věnují meditaci, józe nebo magii jen pár let a dosáhli mnohého. Klíčem k úspěchu je dokázat být upřímný sám k sobě a nastavit si zrcadlo. Což není lehké ani jednoduché. Často je to velmi bolestivé. A dalším klíčem je dlouhodobá jasnost a disciplína.

Nakonec uvedu jeden známý indický příbeh:

Žák se ptá svého mistra: „Co mám udělat, abych dosáhl osvícení?“
A mistr mu odpoví: „Každý dělá to, co mu přínáší radost. Učiň, aby ti disciplína přinášela radost a osvícení tě nemine.“

Každý člověk se odměňuje jiným způsobem a právě tyto vnitřní hlasy a jejich ovládání a poznání určují to, čím a proč se odměňujeme. Jen velmi málo lidí si uvědomuje, že tento způsob odměny se dá změnit a je relativní. Není to něco, co je dané od narození, ale je to něco, co si my sami, postupně, vzhledem k naší výchově a našeim poznatkům namluvíme. Stejně jako se jeden člověk může odměňovat alkoholem, kouřením a chozením za lehkými ženami a drogami, může se ten samý člověk stejně tak odměňovat i meditací, čtením duchovní literatury, sportem nebo dobrým jídlem. Závisí to jen na poznání sebe samého a na tom, do jaké míry člověk pochopil, kdo vlastně je a odkud určité impulsy přicházejí.

“Amen”

“Om Só Ham”

Autor Pavol Malenký I Všechny fotografie a ilustrace na této stránce © Slávka Strešňáková I Pavol Malenký I Daghan-Malenky GmbH

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.