Odpoveď na vašu otázku

I-ťing Online

Toto je odpoveď na vašu otázku:

I-ťing Kien
1. KIEN / Tvoření

Nahoře Kien, tvoření, nebe. Dole Kien, tvoření, nebe.

Tvoření přivodí vytoužený úspěch. Podporované je vytrvalostí.

Pro toho, kdo získal tuto věštbu to znamená, že mu bude udělen úspěch z prahloubky světového dění a že vše závisí na tom, zda on sám prostřednictvím vytrvalosti jde správně a hledá jiné štěstí.

Skutečně velká je počáteční síla tvoření, všechny bytosti jí vděčí za stvoření. A tato síla proniká celým nebem.

Pohyb nebes je plný síly.

Takto se stává Ušlechtilý silný a vytrvalý.

I-ťing Kun
2. KUN / Přijetí

Nahoře Kun, přijetí, zem. Dole Kun, přijetí, zem.

Přijetí přivodí vznešený úspěch, podporován je vytrvalostí klisny. Pokud se Ušlechtilý pokusí o iniciativu a převezme vedení, sejde z cesty; pokud se nechá vést, najde vedení. Je dobré najít přátele na západě a jihu, na východě a severu přátele minout. Klidná vytrvalost přináší blaho.

Zatímco Tvůrčí věci plodí, vy se narodíte z přijetí. Zde je dobré něco vykonat. Ne chtít vést - tak člověk jen zbloudí, nechat se vést, to je úkol. Když to člověk pochopí, že nemá nechat jít osud proti sobě, najde jistě potřebné vedení. Ušlechtilý se nechá vést. Nejde slepě vpřed, ale vybírá si výzvy, které se od něho vyžadují a následuje hlas osudu.

Když člověk má něco, co je třeba udělat, potřebuje během úsilí a řízení své práce pomocníky a přátele, když jsou již pevně stanovené myšlenky, které mají být provedeny.

I-ťing Dschun
3. DSCHUN / Počáteční obtíže

Nahoře Kan, bezedné, voda. Dole Dschen, vyburcování, hrom.

Počáteční obtíže přivodí vytoužený úspěch. Podpořený přes vytrvalost. Člověk ať nic nekoná. Bude veden, aby potkal pomocníky.

Třeba pochopit, že je vše v pohybu; když má člověk vytrvalost, je zde navzdory existujícímu nebezpečí vyhlídka na velký úspěch. Když přijdou během začátků z vůle osudu takové časy, tak je vše bez formy a temné. Proto je třeba vyčkat, protože všechny předčasné akce mohou vyústit do neúspěchu. Rovněž je velmi důležité, aby člověk nezůstal sám. Aby byl člověk schopen přemoci chaos, potřebuje mít pomocníky, kteří mu s tím pomohou. Ale to také neznamená, že člověk má všemu jen pasivně přihlížet. I on musí přiložit ruku k dílu a sám být inspirací a vedením, účastníkem dění.

I-ťing Mong
4. MONG / Mladická pošetilost

Nahoře Gen, být zticha, hora. Dole Kan, bezedné, voda.

Mladická pošetilost má úspěch. Nehledám mladého blázna, mladý blázen hledá mě. Při prvním věštění mu dám informaci. Když se zeptá i podruhé, potřetí, tak to je už dotírání. Když bude dorážet, nic mu nebudu vysvětlovat. Následuje vytrvalost.

V době mládí není na bláznovství nic špatného. Dokonce vám může přinést úspěch. A to za předpokladu, že si člověk najde zkušeného učitele a bere učení správným způsobem. To znamená, že si je mladý člověk vědom nedostatku vlastních zkušeností a hledá učitele. Pouze taková skromnost a zájem přinese potřebnou citlivost pro rozpoznání a uznání učitele. Proto musí učitel klidně čekat, dokud nebude nalezen. Odpověď učitele na žákovu otázku musí být jasná a určitá jako odpověď při věštění. Pak musí být i brána jako vyřešení pochybností a podle toho i učiněno rozhodnutí. Pochybovačné a hloupé otázky pouze rozzlobí učitele a budou v tichu ignorovány; stejně jako orákulum dá odpověď pouze jednou a odmítá odpovídat na pochybovačné otázky.

I-ťing Su
5. SÜ / Čekání (výživa)

Nahoře Kan, bezedné, voda. Dole Kien, tvoření, nebe.

Čekání. Když jsi upřímný, máš světlo a úspěch. Vytrvalost přináší blaho. Podpoří člověka překročit velkou vodu.

Čekání není jen prázdné doufání. Obsahuje vnitřní jistotu, že dosáhneme cíle. Pouze tato vnitřní jistota dává světlo, které nás vede k úspěchu. To nás dělá vytrvalými. Vytrvalost dává blaho a přináší sílu na překročení velké vody. Před námi leží nebezpečí, které je třeba překonat. Slabost a netrpělivost nezmohou nic. Jen ten, kdo je silný, vyrovná se s osudem, neboť on setrvá díky své vnitřní jistotě. Tato síla se projevuje nekompromisní upřímností k sobě samému. Pouze když se člověk dívá na věci tak, jaké ve skutečnosti jsou, bez sebeklamu a iluze, stane se z událostí světlo, ve kterém může být rozpoznána cesta k úspěchu. Toto rozpoznání musí vyvolat rozhodné a vytrvalé jednání; protože pouze člověk, který se rozhodne setkat se svým osudem, je vybaven k tomu, aby ho překonal. Pak může člověk překročit velkou vodu, tj. přijmout rozhodnutí a podstoupit nebezpečí.

I-ťing Sung
6. SUNG / Konflikt

Nahoře Kien, tvoření, nebe. Dole Kan, bezedné, voda.

Konflikt: Jsi upřímný a jsi brzděný. Laskavé zastavení na půli cesty přinese štěstí. Jít dále do konce přinese neštěstí. Vede to k setkání s velkým mužem. Nevede to k překročení velké vody.

Když je člověk v konfliktu, jeho jedinou záchranou je, že se bude se silnou rozvahou pokaždé snažit spor urovnat a bude připraven ujít polovinu cesty k oponentovi, aby dosáhl smíření. Pokračování ve sporu až do hořkého konce bude mít nedobré následky, a to i v případě, že člověk má pravdu, protože se takto zachová navěky nepřátelství. Je důležité vidět velkého muže, tj. nestranného člověka, jehož autorita způsobí buď přátelské ukončení konfliktu nebo rozhodne ve věci spravedlivě. V dobách nepřátelství je třeba se vyvarovat "překročit velkou vodu", tj. začínat riskantní aktivity, protože když v nich chceme uspět, potřebujeme jednotné směřování síly. Konflikt uvnitř oslabuje sílu potřebnou k překonání nebezpečí venku.

I-ťing Schi
7. SCHI / Armáda

Nahoře Kun, přijetí, zem. Dole Kan, bezedné, voda.

Armáda potřebuje vytrvalost a silné muže. Štěstí bez poskvrny. Bez pevné disciplíny se nedá ničeho dosáhnout. Této disciplína se však nemá dosahovat násilím, ale prostřednictvím silného muže, který si získá srdce lidí a vzbudí jejich nadšení.

Válka je však vždy něco nebezpečného a přináší s sebou škody a zkázu. Proto by neměl člověk podnikat nic lehkovážně, ale pouze tak, aby se jedovatý lék podával až jako poslední východisko. Spravedlivý důvod a jasný, zřetelný cíl války musí lidem srozumitelně vysvětlit zkušený vůdce. Pouze když existuje zcela jasný cíl války, vytvoří se u lidí jednota a síla přesvědčení, které povedou k vítězství. Ale vůdce se musí starat i o to, aby bojová vášeň a opojení z vítězství nezpůsobily nespravedlnost, která vzbudí všeobecné pohoršení. Spravedlnost a vytrvalost jsou základními podmínkami, aby šlo všechno dobře.

I-ťing Bi
8. BI / Spojení (držet spolu)

Nahoře Kan, bezedné, voda. Dole Kun, přijetí, zem.

Spojení přináší blaho. Prozkoumej ještě jednou věštbu, zda máš vznešenost, trvanlivost a vytrvalost; pak tam není žádná poskvrna. Nejistí postupně přicházejí. Kdo přijde pozdě, má smůlu.

Člověk se spojuje s jinými, aby se všichni v jednotě navzájem doplňovali a pomáhali si. Pro takové spojení je však nutný centrální bod, aby ostatní držel pohromadě. Být osobou, která drží lidi pohromadě, je těžký úkol s velkou zodpovědností. Vyžaduje to mít vnitřní hloubku, cílevědomost a sílu. Proto si sám ověř, zda ten druhý, co chce sjednocovat, je na to zralý, protože pokud bude někdo sjednocovat, aniž byl k tomu povolán, udělá více zmatku než kdyby nevzniklo žádné společenství.

I-ťing Siau tschu
9. SIAU TSCHU / Síla ovládání malého

Nahoře Sun, jemné, vítr. Dole Kien, tvoření, nebe.

Malá síla ovládání má úspěch. Husté mraky, od naši západní oblasti bez deště.

Situace není nepříznivá. Nicméně je tu naděje na úspěch. Ale v cestě jsou ještě překážky. Třeba se na to jednoduše připravit. Třeba jednat pouze prostřednictvím malých přátelských domluv a tak uplatňovat vliv. Ještě nepřišel čas k použití důrazných prostředků. Avšak měli bychom jednat v omezeném rozsahu, tlumivě a krotce. Abychom prosadili svou vůli, je třeba pevné odhodlání uvnitř a jemné přizpůsobení navenek.

I-ťing Lu
10. LÜ / Chování (našlapování)

Nahoře Kien, tvoření, nebe. Dole Dui, radostné jezero.

Šlapání po tygřím ocase. Nepokouše lidi. Úspěch. Situace je opravdu složitá, nejsilnější a nejslabší jsou u sebe blízko. Slabé přichází za silným a chce ho dostihnout. Ale silné je laskavé a nic špatného slabému neudělá, protože kontakt je pro něj zábavný a neškodný.

V situaci, v níž se člověk nachází, má co do činění s nepřístupnými lidmi. V tomto případě člověk dosáhne toho, co potřebuje, pokud drží své chování v mezích dobrých mravů a ​​slušnosti. Dobrá, příjemná forma chování dosáhne úspěchu i u popudlivých lidí.

I-ťing Tai
11. TAI / Klid

Nahoře Kun, přijetí, zem. Dole Kien, tvoření, nebe.

Klid. Malé odchází, velké přichází. Blaho! Úspěch! Nebe se podřídilo zemi. Jejich síly se sjednocují ve vnitřní harmonii. Proto představují klid a požehnání všem bytostem. Ve světě lidí je čas na svornost ve společnosti. Vysocí se sníží k nízko postaveným a nízko postavení a malí smýšlejí vysoce a přátelsky, takže je konec všem sporům.

Světlo má silnější vliv, tma je na ústupu. Když dobré elementy společnosti vládnou a jsou v centru, dostávají se do jejich vlivu i špatné elementy a zlepšují se. Když v lidech vládne z nebes příchozí duch, pod jeho vliv se dostává i jejich animální přirozenost a nachází si své náležité určení.

I-ťing Pi
12. PI / Stagnace

Nahoře Kien, tvoření, nebe. Dole Kun, přijetí, zem.

Stagnace. Zlí lidé nepodporují vytrvalost Ušlechtilých. Velké odchází, malé přichází.

Co je nahoře nemá vztah s tím co je dole, na zemi vládne zmatek a chaos. Uvnitř je tma a navenek je světlo. Uvnitř je slabost, navenek je síla, v centru jsou Nevědomí a na okraji jsou Ušlechtilí. Vlastnosti Nevědomých jsou na vzestupu, vlastnosti Ušlechtilých jsou na ústupu. Ušlechtilí se nenechají splést ve svých zásadách. Když nemají více možnost působit, tak zůstávají těmto zásadám přece jen věrní a stáhnou se do ústraní.

I-ťing Tung jen
13. TUNG JEN / Společenství s lidmi

Nahoře Kien, tvoření, nebe. Dole Li, lpící, oheň.

Otevřené společenství lidí: úspěch. Má podporu překročit velkou vodu. Má podporu vytrvalosti Ušlechtilého.

Skutečné společenství mezi lidmi má být založeno na obecném blahu. Pak uspěje. Kde vládne taková jednota, tam se dají zvládnout i těžké a nebezpečné úkoly jako překročení velké vody. Ale aby se takové společenství vytvořilo, je třeba najít vytrvalého a osvíceného vůdce, který má jasné, přesvědčivé a inspirující cíle a sílu je naplnit. (Vnitřní trigram znamená čistotu, vnější sílu.)

I-ťing Da yu
14. DA YU / Vlastnictví ve velkém

Nahoře Li, lpící, oheň. Dole Kien, tvoření, nebe.

Vlastnictví ve velkém: vznešený úspěch.

Kdo zůstane na vysokém místě skromný a zdvořilý, získá všechno. Síla a jasnost se spojují. Vlastnit něco velkého je vám osudem určeno a odpovídá to době. Síla se projevuje jemně a pod kontrolou, což přináší nádherný úspěch a bohatství. Ušlechtilý krotí zlo, podporuje dobro a plní tak vůli nebes. I s majetkem je nutné umět správně zacházet.

I-ťing Kien
15. KIEN / Skromnost

Nahoře Kun, přijetí, zem. Dole Gen, být zticha, hora.

Je to zákon nebes, udělat z plného prázdné a to, čeho je poskrovnu, naplnit. Když je slunce v nejvyšším bodě, musí podle nebeského zákona začít klesat, a když je v nejhlubším pod Zemí, začne nový vzestup.

Ale člověk má ve svých rukou sílu formovat svůj osud. A to podle toho, zda se dostává svým chováním do vlivu žehnajících nebo ničících sil. Když člověk stojí vysoko a chová se skromně, září ve světle moudrosti. Když je člověk nízko a chová se skromně, nemůže být přeměněn. Tak Ušlechtilí mohou úspěšně provést svou práci dokonce aniž by se vychvalovali, když ji dovrší.

I-ťing Yu
16. YÜ / Nadšení

Nahoře Dschen, vyburcování, hrom. Dole Kun, přijetí, zem.

Nadšení. Podporuje nasazení pomocníků a nechat armádu pochodovat.

Čas nadšení spočívá v tom, že je zde významný člověk, který je v kontaktu s duší národa a jedná v souladu s ní. Proto nachází všeobecnou dobrovolnou poslušnost. Je to právě nadšení, které umožňuje vyslat pomocníky, aby provedli práci bez toho, abychom se obávali opozice (k našemu řízení). Je to právě nadšení, které má sílu tak sjednotit pohyb masy, že jako ve válce dosáhnou vítězství.

I-ťing Sui
17. SUI / Následování

Nahoře Dui, radostné, jezero. Dole Dschen, vyburcování, hrom.

Následování má vznešený úspěch. Je podporováno vytrvalostí. Bez poskvrny.

Aby člověk dosáhl následování, musí nejprve pochopit, jak se přizpůsobit. Pouze přes sloužení se člověk dostane k vládnutí; protože jen tak dosáhne radostný souhlas Nevědomých, který je potřebný k následování. Kdo si chce vynutit následování prostřednictvím lsti, násilí, spiknutí nebo rozdělování, podnítí tím vždy pouze odpor, který brání ochotnému následování. Následování však musí být vždy doprovázeno vytrvalostí (konat dobro) a musí být "bez poskvrny", pouze tak nezpůsobí škody.

I-ťing Gu
18. GU / Práce na vadném

Nahoře Gen, být zticha, hora. Dole Sun, jemné, vítr.

Práce na vadném má vznešený úspěch. Vede k překročení velké vody. Před okamžikem zahájení tři dny, po okamžiku zahájení tři dny. Co je zkažené chybou lidí, dá se prací lidí opět opravit (tento stav nebyl způsoben řízením osudu).

Práce na zlepšení je slibná, protože je v souladu s možnostmi v čase. Jen se člověk nesmí nechat zastrašit prací a nebezpečím, která symbolizuje překročení velké vody, ale musí energicky zasáhnout. Úspěch totiž závisí na správném uvažování. To je vyjádřeno slovy: "Před okamžikem zahájení tři dny, po okamžiku zahájení tři dny." Nejprve musí člověk poznat příčiny, které způsobily zkažení, abychom se jim mohli postavit: proto je třeba dávat pozor v době před zahájením. A pak člověk musí dávat pozor, když začne. Namísto nevšímavosti a těžkopádnosti, které vedly ke zkáze, musí nastoupit rozhodnost a energičnost, takže na konci práce bude následovat nový začátek.

I-ťing Lin
19. LIN / Zvětšení

Nahoře Kun, přijetí, zem. Dole Dui, radostné, jezero.

Přibližování má vznešený úspěch. Podporován je vytrvalostí. Když přijde osmý měsíc, bude tam neštěstí.

Hexagram jako celek poukazuje na čas nadějného, ​​radostného pokroku. Jaro je blízko. Radost a poddajnost navzájem přibližují vysoké a nízké. Úspěch je jistý. Jen si to vyžaduje odhodlanou a vytrvalou práci, abychom plně využili přízeň času. Ale ještě jedno: jaro netrvá věčně. V osmém měsíci se aspekty obrátí. Zůstanou tam už jen dvě silné linie světla, které budou nikoliv na vzestupu, ale na ústupu. To musíme mít na zřeteli, abychom stihli věci předtím, než přijde temnota.

I-ťing Guan
20. GUAN / Pozorování (pohled)

Nahoře Sun, jemné, vítr. Dole Kun, přijetí, zem.

Pozorování. Udělalo se mytí, ale ještě ne obětování. Vzhlížejí k němu plni důvěry.

Přinášení obětí v Číně začínalo mytím a (rituálním) vylitím, jehož prostřednictvím bylo přivoláno božstvo. Pak se přinášely oběti. Čas mezi těmito částmi oběti je nejsvětější, je to moment nejhlubšího vnitřního soustředění.

Pozorování božských symbolů pozemského dění dává člověku, který je povolán jednat jménem lidí, do rukou prostředek provést stejné působení. K tomu, aby se religiózní pozorování (rozjímání) vytvořilo u velkých lidí plných víry, je nezbytná vnitřní koncentrace. Proto oni sledují tajemné božské zákony života a snaží se je uskutečnit ve své vlastní osobnosti prostřednictvím nejvyššího možného vnitřního soustředění. Tak z nich vychází tajemná duchovní moc, která působí na lidi a podmaňuje si je, aniž by si uvědomili, že se něco děje.

I-ťing Schi ho
21. SCHI HO / Přebít se

Nahoře Li, lpící, oheň. Dole Dschen, vyburcování, hrom.

Probít se má úspěch. Je dobré nechat působit spravedlnost.

Když stojí v cestě překážka k sjednocení, úspěch se dosáhne energickým probitím vpřed. To platí ve všech situacích. Takové vědomé překážky nezmizí samy od sebe. K zastrašení resp. k odstranění budou zapotřebí soudy a tresty. Ale vyplatí se přitom postupovat správným způsobem. Hexagram spojuje Li, jasnost a Chen, stimulování. Li je poddajný, Chen je tvrdý. Samotná tvrdost a stimulování by byly v trestání příliš prudké. Samotná jasnost a poddajnost by zas byly příliš slabé. Společně v jednotě dosáhnou správnou míru.

I-ťing Bi
22. BI / Půvab

Nahoře Gen, být zticha, hora. Dole Li, lpící, oheň.

Půvab má úspěch. Podporuje podnikat věci v malém.

Půvab přináší úspěch. Ale není to to nejdůležitější, nejpodstatnější, je to jen ozdoba. Proto se má používat pouze skromně, v malém rozsahu.

Hexagram ukazuje nehybnou krásu: vnitřní čistotu a klid. Toto je klid čistého pozorování. Když se touha umlčí, přichází úmysl být zticha, pak vstupuje svět jako představa o rozhodnutí. A ona je sama o sobě krásná a odnímá boj v přítomnosti. To je svět umění. Ale čistou úvahou se nepřinese úmysl ke konečnému míru. Znovu se probudí a všechno krásné je jen dočasným momentem povstání. Proto toto ještě není skutečná cesta vykoupení.

I-ťing Bo
23. BO / Rozbití

Nahoře Gen, být zticha, hora. Dole Kun, přijetí, zem.

Rozbití. Doporučuje se nikam nejít.

Nyní je čas, kdy jsou Nevědomí vpředu a právě jsou toho názoru, že poslední Silné a Ušlechtilé je třeba potlačit. Protože je to v tomto čase takto zařízeno, je za takových okolností pro Ušlechtilé nedobré něco podnikat. Správné chování v těchto nepříznivých časech se dá vyčíst z obrazů a jejich vlastností. Dolní trigram je zem, jejíž vlastnosti jsou poddajnost a obětavost. Horní trigram je hora, jejíž vlastností je ticho. Navrhovaná rada je tedy nechat se odevzdat těmto špatným časům a zůstat tiše. Nejedná se zde o lidské jednání, ale o chování času, který podle nebeských zákonů ukazuje střídání vzestupu a pádu, plnosti a prázdnoty. Tomuto působení času se nedá vzdorovat. Proto není zbabělost, ale moudrost, když se člověk poddá a vyvaruje se jednání.

I-ťing Fu
24. FU / Návrat (čas obratu)

Nahoře Kun, přijetí, zem. Dole Dschen, vyburcování, hrom.

Návrat. Úspěch. Odjezd a příjezd bez chyby. Přátelé přicházejí bez studu. Cesta jde tu a tam. Návrat přijde sedmého dne. Podporuje to mít kam jít.

Po časech úpadku přichází čas obratu. Silné světlo, které bylo vyhnané, se opět vrací. Je tu pohyb. Tento pohyb ale není sílný. Budou zavedeny nové věci, to odpovídá tomuto času a proto nepřináší žádné škody. Pohyb je cyklický. Cesta se uzavřela do sebe. Proto člověk nepotřebuje nic uměle urychlovat. Vše přichází samo od sebe jak to má v daném čase být. To je význam nebe a země. Všechny pohyby se uskutečňují v šesti stupních. Sedmý stupeň pak přináší návrat. Tak přichází v sedmém měsíci po letním slunovratu, od kterého jde rok směrem dolů, zimní slunovrat a stejně přichází po západu slunce na sedmou dvouhodinu východ slunce.

I-ťing Wu wang
25. WU WANG / Nevinnost (neočekávané)

Nahoře Kien, tvoření, nebe. Dole Dschen, vyburcování, hrom.

Nevinnost. Vznešený úspěch. Třeba být vytrvalý. Když je někdo jiný, než by měl být, nemá štěstí a není podporován něco podnikat.

Člověk dostal původně od nebes dobrou náturu, aby ho vedla při všech jeho pohybech. Oddaností tomuto božskému v něm si získal člověk čistou nevinnost, která s instinktivní jistotou koná dobro bez postranních myšlenek na odměnu a výhodu. Tato instinktivní jistota přináší vznešený úspěch a je podporována přes vytrvalost. V tomto vyšším smyslu slova ale není instinktivní nátura všechno, ale pouze to správné, což je v souladu s vůlí nebes. Bez této správnosti způsobuje neuvážený instinktivní způsob jednání neštěstí. Mistr Kung to vyjádřil takto: "Kdo se odkloní od nevinnosti, kam dojde? Vůle nebes a blaho nejsou v jeho činech."

I-ťing Da tschu
26. DA TSCHU / Síla ovládání velkých

Nahoře Gen, být zticha, hora. Dole Kien, tvoření, nebe.

Síla ovládání velkých. Podporována je vytrvalost. Nejíst doma přináší blaho. Je podporováno překročit velkou vodu.

K nahromadění a podržení velkých tvůrčích sil, o kterých mluví hexagram, jsou potřební silní, čistí lidé, kterých si ctí panovník. Trigram Ken představuje odolnost a pravdu, trigram Ch'ien představuje mohutnou sílu tvoření. Oba spolu poukazují na světlo a čistotu a na denní obnovu charakteru. Pouze prostřednictvím takového denního sebeobnovování zůstane člověk na vrcholu síly. Během klidnějšího období pomáhá udržet pořádek síla zvyku, ale během velkých časů, kdy je nahromaděná síla, vše závisí na síle osobnosti. A jelikož jsou ctěny hodnoty jako silná osobnost, která je opatřena vedením od panovníka, je výhodné nejíst doma, ale vydělávat si na chleba na veřejnosti, převzetím nějakého postu. Člověk je v souladu s nebesy; proto mají úspěch i těžké, nebezpečné aktivity, jakou je překročení velké vody.

I-ťing I
27. I / Koutky úst (výživa)

Nahoře Ken, být zticha, hora. Dole Chen, vyburcování, hrom.

Koutky úst. Vytrvalost přináší blaho. Dbej na výživu a co člověk sám hledá, tím naplň jeho ústa.

Při finanční podpoře péče a výživy je důležité, aby bylo postaráno o správné lidi a aby se člověk staral správným způsobem o svou vlastní výživu. Když chceme někoho poznat, třeba se dívat jen nato, komu věnuje ten člověk svou péči a o které stránky své vlastní bytosti se stará a vyživuje. Příroda vyživuje všechny bytosti. Velký člověk vyživuje a stará se o schopné, aby se prostřednictvím nich staral o všechny lidi. Když chce člověk poznat, jestli je někdo schopný nebo neschopný, nepotřebuje se dívat na nic jiného než na to, kterou část své bytosti ten člověk považuje za zvláště důležitou (tělo, duše, duch ...).

I-ťing Da go
28. DA GO / Převaha velkého

Nahoře Tui, radostné, jezero. Dole Sun, jemné, vítr.

Převaha velkého. Krov se prohýbá. Je dobré vědět, kam člověk jde.

Velké má nadváhu. Břemeno je pro nosné síly příliš velké. Krov, na kterém spočívá celá střecha, se prohýbá, protože jeho nosné konce jsou na zátěž příliš slabé. Je to čas a situace, jejichž zvládnutí vyžaduje přijetí mimořádných opatření. Toto je výjimečná situace. Proto musí být člověk opatrný, najít co nejrychlejší řešení a pak jednat; to zaručí úspěch; protože ačkoli je silné v převaze, je přece jen ve středu, to znamená ve vnitřním těžišti, proto se není třeba obávat revoluce (převratných změn). Násilnými prostředky se ničeho nedosáhne. Člověk musí "povolovat uzlíky" prostřednictvím jemného vniknutí do smyslu situace.

I-ťing Kan
29. KAN / bezedné; voda

Nahoře Kan, bezedné, voda. Dole Kan, bezedné, voda.

Bezedné se opakuje. Když jsi upřímný, v srdci máš úspěch. A cokoli děláš má úspěch.

Když se nebezpečí opakuje, člověk si na něj zvykne. Voda dává pro takové případy příklad, jak se správně zachovat. Stále teče dál a dál a vyplňuje všechna místa, přes která teče; neodkloní se od žádného nebezpečného místa, od žádného srázu a přitom nikdy neztratí svou vlastní, základní povahu. Ve všech situacích zůstává věrná sobě samé. Tak upřímnost v obtížných situacích dosáhne toho, že člověk vnitřně v srdci pronikne situací. A když získáme nad situací nejprve vnitřní mistrovství, pak se věci daří samy od sebe a vnější řízení je provázeno úspěchem. Při nebezpečí jde o důkladnost, která vše, co se dělá, skutečně dokončí a o pozitivní pronikání vpřed, aby člověk nepřišel o život zdržováním se v nebezpečí.

I-ťing Li
30. LI / Lpícím, Oheň

Nahoře Li, lpící, oheň. Dole Li, lpící, oheň.

Lpící. Vytrvalost je prospěšná. Přináší úspěch. Péče o krávu přináší štěstí.

Dvojnásobná čistota povolaného muže spočívá ve spravedlnosti a tímto je schopná vytvářet svět. Když člověk, který je na světě podmíněně a ne nezávisle, tuto podmíněnost rozpozná, stane se závislým od harmonických a dobrých sil světového řádu, a bude mít úspěch. Kráva je znakem vnější poddajnosti. Tím, že člověk v sobě pěstuje tuto poddajnost a dobrovolnou závislost, dosáhne čistoty a najde své místo ve světě.

I-ťing Hien
31. HIEN / Působení

Nahoře Dui, radostné, jezero. Dole Gen, být zticha, hora.

Působení. Úspěch. Vytrvalost je prospěšná. Oženit se s dívkou přinese úspěch.

Slabé je nahoře, silné je dole, jejich síly se přitahují, až se nakonec sjednotí. Toto vytváří úspěch. Protože všechen úspěch je založen na vzájemné přitažlivosti. Když při prožívání radosti navenek zůstaneme ve stavu vnitřního klidu, tak radost nepřekročí svou míru a zůstane ve správných mezích. Toto je smyslem dodaného varování: Vytrvalost je prospěšná. Protože dvoření se od svádění liší tím, že silný muž se skloní před slabou dívkou a bude vůči ní ohleduplný. Tato přitažlivost k zvolenému příbuznému je univerzálním zákonem přírody. Nebe a země se navzájem přitahují, a tak vznikají všechny bytosti. Moudrý působí přitažlivostí na srdce lidí, tak vstupuje svět do stavu klidu. Z různých přitažlivostí se dá rozpoznat podstata všech bytostí na nebi a zemi.

I-ťing Hong
32. HONG / Trvání

Nahoře Dschen, vyburcování, hrom. Dole Sun, jemné, vítr.

Úspěch, bez poskvrny. Podporovaný vytrvalostí. Je dobré mít kam jít...

Trvání je stav, jehož pohyb se překážkami nezničí. Není to stav klidu; protože naprostá nehybnost je zpětným chodem. Trvání je spíše pohyb uzavřený do sebe a proto neustále se obnovující, prováděný na základě pevných pravidel. Je to pohyb organizovaného, ​​pevně do sebe uzavřeného celku, kde po každém konci následuje začátek. Konce dosáhneme pohybem dovnitř, nádechem, stahy srdce, koncentrací. Tento pohyb prochází novým začátkem, kde je pohyb orientovaný ven, představuje výdech, uvolnění srdce, expanzi. A tak má i povoláný neustávající smysl na své cestě, a svět tím přijde k dokonalému stvoření. Povaha všech bytostí na nebi a zemi se dá rozpoznat z toho, v čem mají věci své trvání.

I-ťing Dun
33. DUN / Ústup

Nahoře Kien, tvoření, nebe. Dole Gen, být zticha, hora.

Ústup. Úspěch. Podporuje se vytrvalost v malém.

Poměry jsou takové, že nepřátelské síly pokročily díky výhodě příznivého času. V tomto případě je ústup to pravé, a právě jím dosáhneme úspěchu. Úspěch spočívá v tom, že jsme schopni ústup správně provést. Ústup si nesmíme zaměnit s útěkem, který je zaměřen na naši záchranu za každých okolností. Ústup je znakem síly. Nesmíme promeškat ten pravý moment, dokud máme v úplném vlastnictví sílu a postavení. V pravý čas pochopíme, co nám naznačují znamení času a připravíme se na dočasný ústup, místo toho abychom se pustili do zoufalého boje na život a smrt.

Smysl, který je ukryt v takové době, je významný.

I-ťing Da dschunan
34. DA DSCHUANG / Moc velkého

Nahoře Dschen, vyburcování, hrom. Dole Kien, tvoření, nebe.

Moc velkého. Prospěšná je vytrvalost.

Tento znak poukazuje na období, kdy vnitřní hodnota prudce stoupá a získává moc. Ale moc už překročila svůj střed. Nablízku je nebezpečí, že se spolehneme na svou moc, a zapomeneme na spravedlnost a vyčkání správného času. Proto vytrvalost je prospěšná. A to je právě ta opravdu velká moc, která nevede jen tak k obyčejnému násilí, ale zůstane uvnitř pevně spojena s podstatou práva a spravedlností. Pokud pochopíme, že velikost a spravedlnost musí být nerozlučně spojeny, tak pochopíme i pravý smysl všeho světového dění na nebi i na zemi.

I-ťing Dsin
35. DSIN / Pokrok

Nahoře Li, lpící, oheň. Dole Kun, přijetí, zem.

Pokrok. Silný panovník je poctěn koňmi ve velkém množství. V jeden den bude třikrát přijímat. Osvícený pán a poslušný sluha, to jsou podmínky velkého pokroku. Slunce vychází nahoře nad obzor: obraz pokroku. Tak vznešený sám rozjasňuje své vlastní danosti.

Světlo slunce, které vystupuje nad zem, je od přírody jasné. Ale čím výš slunce stoupá, tím více vychází z mlžného oparu a září ve své původní čistotě v ještě větším rozsahu. Tak je i pravá podstata člověka dobrá a zakalí se jen v kontaktu s pozemským a proto potřebuje vedení, aby mohla zářit ve své původní čistotě.

I-ťing Ming
36. MING / Stmívání

Nahoře Kun, přijetí, zem. Dole Li, lpící, oheň.

Stmívání. V nouzi je prospěšné být vytrvalý.

Člověk se nesmí nechat bezbranně zlomit nepříznivými poměry, ani dovolit ohnout pevnost své vůle. Toto je možné, když zůstaneme uvnitř jasní a navenek pružní a poddajní. Takovým postojem se dá překonat i období velké bídy.

Světlo se ponořilo do země: obraz stmívání. Tak žije ušlechtilý: zahalí svůj jas a přece zůstane jasný. V dobách stmívání bychom měli být opatrní a zdrženliví. Netřeba si vytvořit zbytečně mnoho silných nepřátel bezohledným vystupováním. V takových časech by se člověk neměl účastnit zvyklostí lidu ani by je neměl kritizovat.

I-ťing Gia jen
37. GIA JEN / Rodina

Nahoře Sun, jemné, vítr. Dole Li, lpící, oheň. Rodina. Vytrvalost ženy je prospěšná.

Tři z pěti společenských vztahů se nacházejí v rámci rodiny: vztah mezi otcem a synem - láska, mezi mužem a ženou - výchova, a vztah mezi starším a mladším bratrem - řád.

Láskyplná úcta syna se dále přenáší na vztah k panovníkovi jako svědomitost, řád a přízeň bratrů se přenáší na vztah k příteli jako věrnost a vztah k nadřízeným jako podřízení. Rodina je zárodečnou buňkou společnosti, přirozená základna, v níž se snadno provádějí morální povinnosti díky přirozené náklonnosti. Tyto účinky se pak přenášejí na mezilidské vztahy. Vítr vzejde z ohně: obraz rodiny.

Takto ušlechtilý obsáhne celou věc ve svých slovech a trvání je v proměně. Aby bylo možné takto působit, musí mít slova sílu; to se stane pouze tehdy, když mají základ v něčem skutečném, jako plamen vznikne na palivu. Jen pevné a důsledné řízení zapůsobí na druhé tak, že se mu přizpůsobí a budou se podle něj chovat. Pokud slovo a skutek nejsou v souladu a důsledné, účinek se nedostaví.

I-ťing Kui
38. KUI / Protiklad

Nahoře Li, lpící, oheň. Dole Dui, radostné, jezero.

Protiklad. V malých věcech je úspěch. Když lidé žijí v protikladech a odcizení, tehdy není možné vytvořit velké společné dílo. Především se nesmí postupovat příliš tvrdě, tím by se protiklad ještě vyostřil. Je třeba se zaměřit na postupné působení v malém. Zde se ještě dá očekávat úspěch, protože situace je taková, že protiklad nevylučuje shodu.

Protiklady mezi nebem a zemí, duchem a přírodou, mužem a ženou způsobují, že jejich vyrovnáním dojde k tvorbě a rozmnožování života. Ve viditelném světě věcí umožňuje protiklad výběr druhů, díky čemuž nastane pořádek ve světě. Nahoře oheň, dole jezero: obraz protikladu.

Tak si uchovává vznešený ve společnosti svou vlastní osobitost. Oba elementy oheň a voda se nikdy nespojí, ale přestože jsou pospolu, ponechají si svou vlastní povahu. Tak si i vzdělaný člověk při kontaktu a společných zájmech s odlišnými lidmi při vší své podobnosti vždy zachová svou vlastní osobitost.

I-ťing Gian
39. GIAN / Překážka

Nahoře Kan, bezedné, voda. Dole Gen, být zticha, hora.

Překážka. Příznivý je jihozápad. Nepříznivý je severovýchod. Prospěšné je vidět velkého muže. Vytrvalost vede k úspěchu.

Jihozápad je oblast ústupu, severovýchod je oblast pokroku. Jedná se tu o situaci, když se nám staví do cesty překážky, které se nedají přímo překonat. Tehdy je moudré zůstat stát tváří v tvář nebezpečí a stáhnout se. Tento ústup však představuje překonání překážek. Je prospěšné spojit se se stejně smýšlejícími přáteli a podřídit se vedení muže, který vyrostl na úroveň takové situace. Tehdy se nám podaří odstranit překážky.

K tomu je zapotřebí vytrvalý postoj právě tehdy, když zdánlivě musíme dělat něco, co nás odvádí od cíle. Takové cílevědomé nasměrování svého nitra nám přinese nakonec štěstí. Překážka, která trvá jen určitou dobu, je důležitá při vytvoření hodnoty vlastní osobnosti, toto je cenou doby nouze. Na vrcholu je voda: Obraz překážky. Takto se obrací ušlechtilý ke své vlastní osobě a vytváří si tak svůj vlastní charakter.

I-ťing Hia
40. HIA / Osvobození

Nahoře Dschen, vyburcování, hrom. Dole Kan, bezedné, voda.

Osvobození. Příznivý je jihozápad. Pokud již není kam jít, prospěšný je návrat. Pokud ještě je kam jít, prospěšné je pospíšit si.

Jedná se o dobu, kdy se napětí a problémy začínají uvolňovat. V těchto časech je třeba se co nejdříve, jak je to jen možné vrátit zpět k obvyklému řádu života - toto je smyslem jihozápadu. Takové časy náhlého obratu jsou velmi důležité. Podobně, jak osvobozující déšť uvolní napětí v atmosféře a přivede všechny pupeny do rozpuku, tak i osvobození se od starostí působí na život vyprošťuje a povzbudivě.

Nicméně jedno je přitom důležité: Člověk nesmí chtít své vítězství přehánět. Platí zde, že se netřeba snažit jít dál než je nutné. Pokud dosáhneme osvobození, prospěšné je se vrátit zpět k obyčejnému řádu života. Pokud je třeba zpracovat ještě nějaké resty, musíme to provést tak rychle jak se jen dá, aby se věci donekonečna neprotahovaly a nedošlo tak ke zdržení. Hrom a déšť se pozvednou: Obraz osvobození. Tak ušlechtilý chyby promine a vinu odpustí.

I-ťing Sun
41. SUN / Úbytek

Nahoře Gen, ticho, hora. Dole Dui, radostné, jezero.

Úbytek spojený s pravdivostí přináší štěstí bez poskvrny. Může být podporovaný vytrvalostí. Prospěšné je něco podniknout. Jak to provést?

Dvě malé mističky rýže postačí jako obětní dar. Úbytek neznamená vždy něco špatného. Množení a úbytek se dostaví ve vhodný čas. Platí zde, že chudobu nemůžeme chtít překrýt prázdným leskem. Kdy taková doba vynese na povrch vnitřní pravdu, tak se netřeba stydět za tu jednoduchost. Právě ona je to pravé, co nám poskytne vnitřní sílu, díky níž můžeme znovu něco vykonat.

Před bohem není třeba falešného lesku. Také pomocí málo prostředků se dá vyjádřit smýšlení srdce. Dole pod vrchem je jezero: Obraz ubývání. Tak ušlechtilý krotí svůj hněv a tlumí své pudy. Hněv se musí zmírnit zklidněním, pudy je třeba utlumit omezením. Takovým ubíráním nižších duševních sil se obohatí hodnotnější stránky duše.

I-ťing I
42. I / Růst, Množení

Nahoře Sun, jemné, vítr. Dole Dschen, vyburcování, hrom.

Růst. Podporuje potřebu něco podniknout. Prospěšné je překročit velkou vodu.

Prostřednictvím oběti, která je provedena shora ve prospěch vzestupu spodního, se dostaví u lidí pocit radosti a vděčnosti, který je nadevše důležitý pro rozvoj společného vědomí. Když je lid takto nakloněn svému vládci, je možné něco podniknout, a také těžké věci plné nebezpečí se vydaří. Proto platí, že v dobách růstu, jejichž vývoj je doprovázen úspěchem, je třeba pracovat a tento čas využít. Když objevíme na jiných něco dobrého, je nutné to napodobit a takto si osvojit vše dobro na zemi. Pokud uvidíme na sobě něco špatného, ​​máme se toho zbavit. Tím se osvobodíme od zla.

I-ťing Guai
43. GUAI / Propuknutí, Rozhodnost

Nahoře Dui, radostné, jezero. Dole Kien, tvoření, nebe

Je nutné, aby daná záležitost byla oznámena rozhodně a na královském dvoře. Musí být prohlášena upřímně. Nebezpečí!!! Je třeba seznámit své vlastní město. Není dobré sáhnout na zbraně. Prospěšné je něco vykonat.

Pokud se ve městě drží byť jen jeden bezcharakterní na vládnoucím místě, tak je schopen utlačovat šlechetné. Pokud má člověk v srdci pouze jednu vášeň, tato mu může zatemnit rozum. Vášeň a rozum nedokáží existovat společně, proto je potřebný boj na to, aby se dobro dostalo k moci. Při odhodlaném boji dobra proti zlu platí určitá pravidla, které je nutné dodržet, pokud chceme být úspěšní:
1 Rozhodnost musí být založena na sjednocení síly a laskavosti.
2 Kompromis se zlem není možný, musí být za každých podmínek pokořen. Ale ani vlastní vášně a chyby nesmíme zakrývat.
3 Boj nesmíme vést přímo násilím. Tam, kde je kritizováno zlo, hledají se zbraně, a když zlu prokážeme laskavost a bojuje úder proti úderu, táhneme za kratší konec, protože se tím sami zapleteme do nenávisti a vášně. Proto platí, že je třeba začít nejprve ve vlastním domě: mít se na pozoru před kritizovanými chybami. Zbraně zla se otupí samy od sebe, pokud nenajdou protivníka. Také člověk nesmí bojovat přímo ani proti svým vlastním chybám. Pokud se s nimi bijete, budou vždy vítězit.
4 Nejlepším způsobem jak porazit zlo je energicky konat dobro.

I-ťing Gou
44. GOU / Vycházení vstříc, Setkání

Nahoře Kien, tvoření, nebe. Dole Sun, jemné, vítr.

Vycházení vstříc. Dívka je silná. Takovou dívku si neberte za manželku.

Vzestup špatného je napsán v obraze drzé dívky, která se chová lehkomyslně, aby tak strhla vládu na sebe. To by nebylo možné, kdyby mu silný a jasný nevyšel vstříc. Zlo vypadá tak nevinně a lichotivě, až má člověk z něj radost. Vypadá takové drobné a slabé, až si člověk myslí, že s ním lze bezstarostně žertovat. Takto se zlo prosadí už jen tím, že ho ušlechtilý pokládá za neškodné a poskytne mu moc. Pokud bychom mu od začátku kladli odpor, tak by nikdy nemohlo získat vliv.

Ale čas vycházení vstříc má ještě i jinou stránku, která stojí za povšimnutí. Když si nebe a zemi navzájem vyjdou vstříc, tak všechna stvoření vzkvétají. Když si panovník a jeho služebník navzájem vyjdou vstříc, tak svět přijde k pořádku. Vzájemná vstřícnost principů určených sobě a navázaných na sebe je nutná. Musí být jen osvobozena od nečistých postranních úmyslů, jinak pochází ze zla.

I-ťing Tsui
45. TSUI / Shromažďování

Nahoře Dui, radostné, jezero. Dole Kun, přijetí, zem.

Shromažďování. Úspěch. Král se blíží ke svému chrámu. Je dobré vidět velkého muže. Toto přináší úspěch. Užitečná je vytrvalost. Přinášení velkých obětí vytváří blaho. Prospěšné je něco podniknout.

Shromažďování lidí ve větších společenstvích je buď přirozené, jako je tomu v rodině, nebo umělé jako ve státě. Tam, kde se lidé mají shromáždit, je potřebný morální základ. Musí však existovat i vůdce, který je centrálním bodem shromáždění. Aby mohl shromažďovat druhé, musí být nejprve sám soustředěný v sobě. Pouze prostřednictvím soustředěné morální síly je možné sjednotit svět. Toto je smyslem velké oběti, která je provedena. V období shromažďování je taktéž na světovém území nutné zanechat velká díla.

I-ťing Schong
46. SCHONG / Stoupání nahoru (Proniknutí na povrch)

Nahoře Kun, přijetí, zem. Dole Sun, jemné, vítr.

Snaha dostat se vzhůru bude mít úspěch. Je nutné vyhledat velkého muže. Neboj se! Odjezd na jih přináší štěstí.

Proniknutí vhodných elementů na povrch nenaráží na žádnou překážku, proto je doprovázeno velkým úspěchem. Chování, které tato doba stoupání přináší, není násilné, ale skromné ​​a poddajné. A protože je člověk doprovázen přízní doby, bude pokračovat. Je nutné jít vyhledat rozhodující lidí. Netřeba se toho obávat, protože úspěch se dostaví. Takže je jen nutné pustit se do práce, protože činnost (toto je význam jihu) přinese úspěch.

I-ťing Kun
47. KUN / Tíseň, (Vyčerpání)

Nahoře Dui, radostné, jezero. Dole Kan, bezedné, voda.

Tíseň. Úspěch. Vytrvalost. Velký muž přináší štěstí. Bez poskvrny. Když je něco, co chceme říct, není tomu uvěřeno.

Časy nouze jsou opakem úspěchu. Mohou však vést k úspěchu, pokud potkáte správného člověka. Pokud se silný člověk dostane do stavu nouze, tak zůstane navzdory všemu nebezpečí jasný. A tato jasnost je základem jeho pozdějších úspěchů. Představuje stabilitu, která je silnější než osud. Kdo se nechá vyčerpáním vnitřně zlomit, ten přirozeně nebude mít žádný úspěch. Ale koho tíseň pouze ohne, tomu dodá sílu vzdorovat, vytvoří tím sílu opačného působení, která se jistě časem ukáže. Navenek je člověku úspěch nejdříve odepřen, protože jeho slova nemají žádný účinek. Proto platí, že v dobách tísně je třeba být vnitřně silný a mlčet.

I-ťing Dsing
48. DSING / Studna

Nahoře Kan, bezedné, voda. Dole Sun, jemné, vítr.

Studna. Můžeme změnit místo. Nepřibude ani neubude. Všichni přicházejí a odcházejí a čerpají ze studny. Pokud jsme téměř dosáhli hladinu vody ve studni, ale ještě jsme nespustili dolů lano, nebo jsme rozbili džbán, tak toto přinese neúspěch. Styl stavění se měnil během staletí, ale tvar studní se zachoval stejný od pradávných dob až po dnešek.

Politické výtvory a národy se mění, ale život lidí s jejich základními potřebami zůstane vždy stejný. Je třeba sjet až dolů k základu života. Každá povrchnost v životním pořádku, která nechává nejhlubší životní potřeby neuspokojené, je rovněž nedokonalá, jako kdybychom neudělali vůbec žádný pokus o řád. Právě tak nedbalost, kvůli které se rozbije džbán, je špatná. Pokud se např. vojenská ochrana nějakého státu přežene a vyvolá válku, která zlomí moc státu, tak toto můžeme přirovnat k rozbití džbánu. I pro jednotlivce přichází tento znak v úvahu. Tak, jako jsou samotné povahy a vzdělání u lidí rozdílné, tak je základ lidské povahy ve své podstatě u každého stejný. A každý člověk může čerpat při svém vzdělávání z nevyčerpatelné studnice božské podstaty lidského bytí. Ale i zde hrozí dvě nebezpečí: Jedno je, že se člověk při svém vzdělávání nedostane až ke kořenům lidstva, ale ustrne v konvencích - takové poloviční vzdělání je právě tak špatné jako žádné vzdělání. Druhé je, že se člověk najednou zhroutí a zanedbá vzdělávání své bytosti.

I-ťing Go
49. GO / Převrat, Skoncování se starým

Nahoře Dui, radostné, jezero. Dole Li, lpící, oheň.

Převrat. Jednoho dne najdeš víru. Úspěch se dostaví díky vytrvalosti. Lítost se vytratí.

Státní převraty jsou něčím velmi těžkým. Smí být provedeno pouze v nejzazším případě nouze, když už není možné žádné jiné východisko. Ne každý je k tomu povolán, ale jen ten, kdo má důvěru lidu, a také jen ve vhodnou dobu. Přitom je třeba postupovat tím správným způsobem, tak, abychom potěšili lid a jasným prohlášením zabránili násilnostem. Rovněž je nezbytné, abychom byli osvobozeni od svých sobeckých cílů, musíme skutečně pomáhat lidu v nouzi. Jen pak člověk nemusí ničeho litovat. Časy se mění a s nimi i požadavky doby.

I-ťing Ding
50. DING / Kotel, Zavedení nového

Nahoře Li, lpící, oheň. Dole Sun, jemné, vítr.

Kotel. Vznešené blaho. Úspěch.

Obraz kultury se ukazuje vrcholem v náboženství. Kotel slouží k provedení oběti bohu. Nejlépe pozemské musí být obětováno božskému. Ale to pravé božské se neprojevuje v odloučení od lidského. Nejlépe zjevení boha sídlí v prorocích a světcích. Jejich uctívání je skutečným uctíváním boha. Vůli boha, který se přes ně zjevuje, musíme pokorně přijímat, tak vznikne vnitřní osvícení a správné chápání světa, což povede k velkému blahu a úspěchu.

Máte ještě nějakou jinou otázku? Zeptejte se znovu!

I-ťing Online vám může pomoci s lehčími rozhodnutími. Avšak nikdy nenahradí termín na výklad I-ťing, při kterém se dobrý mistr I-ťing nachází vždy ve stavu transu, kde přijímá informace z vyššího zdroje. Stejně tak by i-ťing online neměl nahrazovat návštěvu lékaře, právníka nebo mága! Nechte si vždy poradit i od lidí, kteří se vyznají v oblasti, ve které máte problémy. Na druhé straně může být i-ťing online dobrou alternativou, pokud jde o jednoduché alternativní možnosti. Meditujte pak nad I-ťing a jeho možném významu. V meditace můžete odhalit další významy daného i-ťingu.

Přeloženo z německého originálu: I-Ging Online

I-ťing Online

Máte udělat nějaké důležité rozhodnutí nebo nevíte, co byste měli v současné situaci dělat? Využijte naše dlouholeté zkušenosti. Pomůžeme vám!

Našli jste partnera svých snů, ale nevíte se s ním dát dohromady? Domluvte si u nás nezávaznou konzultaci.

Bílá magie - úspěšně, osobně a individuálně.

Požádej o predbežní bezplatní analýzu a začni s jej pomocí ješte dnes vylepšovat svoje vztahy, komunikaci a ochranu

Máte problémy ve svém milostném životě a nevíte, jak dál?
Možná jste také konfrontováni s něčím, co jste doposud považovali za nemožné: „prokletí, démoni“? Možná byste chtěli nahlédnout do možné budoucnosti nebo potřebujete vědět odpovědi na vaše otázky?

Můžete nás navštívit i osobně za účelem rozhovoru nebo společné meditace.

Centrum pro bílou magii

Přijďte a prociťte hluboký duchovní mír našeho chrámu. Najděte rovnováhu, mír a novou inspiraci v našich posvátných prostorách. U nás zažijete konzultace zaměřené na vás problém jakož i meditační semináře a pravidelné přednášky o bílé magii, o voodoo a duchovních otázkách.